Referat Generalforsamling 2024 & Formandens beretning

Referat generalforsamling 2024

Generalforsamlingen afholdtes i år lørdag den 25. maj 2024 kl. 14:00 hos Birgit og Jens Mønster, Serup Tinghøjvej 49, 8632 Lemming

20 medlemmer deltog i generalforsamlingen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent
 5. Valg til bestyrelsen.
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor.
 8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at antage en registreret eller statsautoriseret revisor, som ekstern revisor, såfremt dette måtte vurderes hensigtsmæssigt, og den generalforsamlingsvalgte revisor ikke er registreret eller statsautoriseret.
 9. Behandling af indkomne forslag.
 10. Eventuelt

Referat:

1. Valg af dirigent

Poul Hasager bød velkommen, og på bestyrelsens vegne foreslog han Jens Mønster. Jens blev valgt enstemmigt. Dirigenten konstaterede, at Generalforsamlingen var indkaldt i henhold til vedtægterne og dermed lovlig.

2. Formandens beretning

Poul Hasager fremlagde beretningen for foreningens virke. Beretning er vedlagt efterfølgende.

Der blev stillet uddybende spørgsmål til de kommende (i september) foredrag. Om steder og priser. Se også under Evt.

Poul Hasager sluttede Formandens beretning af med at takke Birgit Mønster, som i år udtræder af bestyrelsen. Birgit har været et stort aktiv for foreningen lige siden den blev stiftet.

Beretningen blev godkendt.

3. Aflæggelse af regnskab

Bo Kristiansen fremlagde årsregnskabet for 2023 inkl. noter til regnskabet, som bestyrelsen havde godkendt inden mødet. Der var ingen kommentarer fra de fremmødte.

Hovedtal vil som tidligere blive tilgængelige på foreningens hjemmeside.

Kort kan det beskrives således:

Indtægter i alt                     kr.  182.517

Udgifter i alt                       kr.  169.897

Hensat til næste år             kr.     13.250

Underskud                          kr.   –    630

4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for alle typer medlemskaber

Bo Kristiansen gennemgik det af bestyrelsen foreslåede budget for 2024. Budgetteret er baseret på både de udgifter vi allerede kender, sponsorater modtaget og forventninger til året som det ser ud i dag.

Budgettet der indeholder uændret kontingent for 2024 blev godkendt. Kontingent for 2024 ser derfor således ud:

Kr.
Personligt medlemskab    300
Familie medlemskab    550
Medlemskab for Virksomheder (Firma medlemskab)  2.500
Sponsormedlem Bronze – inkl. Sponsorpakke  5.000
Sponsormedlem Sølv – inkl.- Sponsorpakke  7.500
Sponsormedlem Guld – inkl. – Sponsorpakke10.000
Kontingent 2024

5. Valg til bestyrelsen

På valg var Birgit Mønster og Annette Vinther Heydenreich. Annette var villig til genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg af Annette til bestyrelsen. Annette Vinther Heydenreich blev genvalgt med applaus.

Som nyt bestyrelsesmedlem foreslog bestyrelsen Mette Feld, Gadstrup som nyt medlem. Mette har været medlem siden stiftelsen og var også med på den seneste medlemstur til Tanzania i 2020.

Mette blev valgt med applaus.

6. Valg af suppleanter til bestyrelsen

Vores nuværende suppleanter John W. Pedersen og Torkil Høft var begge villige til genvalg.

Bestyrelsen foreslog genvalg og begge blev valgt med applaus.

7. Valg af revisor

På valg er Jens Mønster, som er villig til genvalg. Bestyrelsen foreslog genvalg og Jens blev valgt med applaus.

8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at antage en registreret eller statsautoriseret revisor, som ekstern revisor, såfremt dette måtte vurderes hensigtsmæssigt, og den generalforsamlingsvalgte revisor ikke er registreret eller statsautoriseret.

Bestyrelsen indstillede til Generalforsamlingen at godkende det således, at hvis det blev nødvendigt at have en ekstern revisor af hensyn til evt. ansøgning af Sponsorat eller Fonds midler, så kan bestyrelsen ansætte en sådan.

Bestyrelsen blev bemyndiget.

9. Behandling af indkomne forslag

Der var ingen indkomne forslag.

10. Evt.

De 4 foredrag i september

Bo Kristiansen gennemgik oplægget til de fire planlagte foredrag, og kunne fortælle at alle medlemmer snart ville modtage nøjagtig information om foredragne. En information som man meget gerne måtte sende videre til andre foreninger eller netværk, som man er en del af.

Vi håber i bestyrelsen, at alle vore medlemmer vil gribe denne enestående chance for at komme til at høre om maasaierne som er et oprindeligt folk, og hvilke problemer de er udsat for fra både lokale regeringer og klimaforandringerne.

Alais Morindat, der er hovedtaler, vil sammen med Bo sørge for at spørgsmål til foredraget bliver besvaret. Foredraget vil blive på Engelsk og dansk – alle præsentationer vil være på dansk.

Bo nævnte også, at det i perioden fra 15/9-18/9 stadig var muligt at bestille Elias og Bo til en maasai-aften privat for venner, familie, naboer, kolleger eller lignende.

Medlemsrejse 2025

Bo Kristiansen fortalte om status for medlemsrejsen 2025. Også her vil alle, der er tilmeldt, snart modtage mail fra foreningen med yderligere oplysninger.

Der blev spurgt til afrejsetidspunkt, og det ligger fast nu med afrejse fra Billund og Kastrup onsdag den 29. januar 2025 Kl. 06:00. Vi kommer tilbage til Danmark igen fredag den 14. februar 2025 om formiddagen.

Når vi i juni kender priserne i Tanzania for 2025 hos safariselskaber og hoteller (Lodges), og vi har besluttet, hvad vi gør for at kurssikre vores betaling, som bekendt er i US Dollars, så sender vi materiale som vil indholde betalingsfrister, oplysning om endelig tilmelding, et nøjagtigt program og en masse praktik i forhold til rejsen osv.

Dirigent Jens Mønster afsluttede mødet og takkede for god orden.

Dirigent:  

Jens Mønster

For Referat:  

Bestyrelsen

Konstituering

Efter Generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

 • Formand: Poul Hasager
 • Næstformand: Annette Vinther Heydenreich

Bo Kristiansen fortsætter som Daglig leder, han blev sidste år valgt for to år.

Formandens beretning

Jeg vil i min beretning forsøge at give en status over det, der er sket i 2023 og også lidt om starten på 2024 – den økonomiske side af sagen vil blive belyst under regnskabsaflæggelsen.

Medlems status (Antal personer):

Ultimo 2015Ultimo 2016Ultimo 2017Ultimo 2018Ultimo 2019Ultimo 2020Ultimo 2021Ultimo 2022Ultimo 2023I dag
 
Familie medlemskaber (2)2242526070749410296104
 
Personligt medlemskab (1)5131214181823262626
 
Firma medlemskaber (1)3323123232
 
Sponsor medlem. Guld (2)244
 
Total305866778994120132129136

Medlemstallet har, i hele foreningens levetid siden stiftelsen i 2015, været støt stigende

Jo flere medlemmer vi er, jo mere kan vi støtte maasaierne, så selvfølgelig ønsker vi i bestyrelsen at få flere medlemmer, men det skal være medlemmer, der går ind for at støtte foreningen, idet vi altid har lagt vægt på, at vi ikke vil ”presse” nogen til at blive medlem.

Foreningens hovedaktiviteter i 2023 og de første måneder af 2024:

Skoleuddannelse:

Skoleuddannelse (Sponsorater)

Vi er i foreningen stolte over vores støtte til skolebørn eller rettere børns uddannelse. Vi har gennem de sidste 5 år i alt støttet 43 forskellige børn fra landsbyen. PT. støtter vi 23 børn.

Af disse er 12 børn støttet af medlemmer der har tegnet et sponsorat enten alene eller flere medlemmer i forening.

Skoleuddannelse (dækket af foreningen uden sponsorater)

Udover de børn der er dækket af et skolesponsorat (betalt af medlemmer), så støtter foreningen (betalt af de frie midler) i alt 11 børn.

Tak til Elias og Mathias for hjælp til Skolebørnene

Også i år skal der lyde en stor tak til både Elias Ndurway og Mathias Ngurumwa for deres store hjælp i 2023 med at styre alle vores sponsorbørn. Uden deres hjælp ville det ikke være muligt at sidde i Danmark og hjælpe alle disse børn.

Projekter:

Engelsk undervisning

Engelskprojektet, der har løbet siden 2017, er stadig en succes. Det startede med 12 elever, hvoraf de fleste kom fra Elias Boma, og tre var udvalgt af skolen som lægger lokaler til.

I dag er det næsten omvendt. De fleste børn fra Bomaen er kommet videre, og nye elever er tiltrådt. I 2020 blev antallet øget til 20 børn, således at der er to niveauer hver med 10 elever. Det ene hold får undervisning mandag og onsdag og det andet tirsdag og torsdag. Med udgangen af 2023 afsluttede næsten halvdelen af holdet Standard 7 og dermed deres gang på skolen. Igen i ved afslutningen af 2023 kunne vi se at vores elever alle lå i toppen i engelsk.

Nu hvor stort set alle børn fra Elias boma har været igennem forløbet, besluttede vi i fællesskab med læreren, Elias og Mathias, at vi ikke ville tage et nyt hold ind og kørte derfor videre med 1 hold på 10 elever som får undervisning 2 dage om ugen.

 Projektet blev igen besøgt her i februar og er stadig en stor succes.

Reparation af Vandprojekt 

Også i 2023 har foreningen assisteret med hjælp til at sikre vandforsyningen i bomaen. Der er løbende blevet foretaget nogle nødvendige reparationer på grund af problemer efter kraftige regnskyl samt også nogle reparationer, der skyldes slitage og alder. Disse reparationer har sikret, at de stadig har rent og frisk drikkevand.

Nogle store flodbølger i 2023 har ødelagt rør og også fjernet stenmuren vi året i forvejen havde fået bygget for at beskytte vores vandindtag, de store flodbølger har samtidigt flytte et stort klippestykke på 4×5 meter, således at vandet når den næste flodbølge kommer, nu har frit løb forbi vores kammer til opsamling af vend. Det er er meget godt. Det stod i 2023 også klart, at hele projektet der giver Elias boma vand, som blev lavet 2013, er ved at være klar til en hovedreparation.

Det blev der set på under besøget her i februar i år og efterfølgende har vi ansøgt Spejdernes Genbrug, der hvert år donerer deres overskud til gode projekter. Og jeg kan stolt fortælle at vores ansøgning blev bevilget, så vi har midler til at gennemfør reparationen. Jeg skal her takke Annette og Bo for deres indsat her.

Støtte til Liyang’iry klanen

I 2023 har vi, som i alle de foregående år, støttet klanen og familien primært med hjælp ved sygdom. Denne hjælp er gået både til at sende dem på sygehus i Mto wa Mbu, i Karatu og i enkelte tilfælde i Arusha samt den medicinske behandling. I Tanzania betaler man kontant for at besøge læger og være indlagt på sygehus.

Først var et af vores sponsorbørn, der går på en treårig mekaniker uddannelsen, meget syg her i begyndelsen af 2023.  Elias måtte rejse til skolen og få ham indlagt, og ifølge lægerne var det i sidste øjeblik, da hans nyrer og lever var ved at stå af. Ezekiel, som han hedder, er nu frisk igen, og har genoptaget sin mekaniker uddannelse.

I slutningen af april 2023 lige efter sidste års generalforsamling kontaktede Elias os han ældste søn Lucas, der boede i Dar es Salaam var af et af vores sponsor børn blevet hjulpet på hospitalet. Lucas havde åbent mavesår samt infektion i bughulen. Med vores hjælp (til det økonomiske) blev Lucas opereret og Elias sendt ned for at hente ham hjem til Lake Natron. Uden denne operation ville Lucas ikke være her i dag.

Opsøgende salg af nye medlems/Sponsor pakker

De nye medlemstyper, vi indførte fra et par år siden har ikke givet os mange yderligere sponsormedlemmer, vi må som så mange andre stemme i med, at det er svært at få støtte til vores forenings aktiviteter, også selvom alle siger, at vi gør et godt stykke arbejde.

Vi har dog ikke givet op og fortsætter med at kontakte potentielle sponsorer, når vi kommer over dem.

Bo kontaktede også i januar 2024 ”Lissi og Egon Kristiansens Fond” om et bidrag til at finansiere børn støttet af foreningen som ikke har medlemmer som sponsorer. Fonden havde for nogle år siden hjulpet os, så måske de igen ville hjælpe os. Og det lykkedes her i april fik vi besked på at vi igen var blevet tildelt et legat fra fonden, hvilket vi jo er meget glade for.

Medlemsrejse til Tanzania i 2023 / 2025

Som nævnt på generalforsamlingen sidste år, ville vi arbejde mod at kunne tilbyde en opfølgning til vores succes med medlemsrejsen i 2020.

Bo har anvendt en del tid på at få sammensat en god rejse, og i januar2023 blev indbydelserne udsendt. Som fortalt på sidste års generalforsamling, så fik vi ikke det nødvendige antal tilmeldinger, så i slutningen af februar 2023 kunne vi oplyse, at rejsen er blev aflyst og de der havde betalt depositum fik dette retur.

Her i år blev så blev et nyt forsøg gjort med en tur i januar/februar 2025. Som I sikkert alle ved, så bliver denne tur til noget. Bo har arbejdet en del med forberedelserne for denne tur både i 2023 og selvfølgelig også her i begyndelsen af 2024.

Ca. halvdelen af deltagerne i den kommende tur er nye og den anden halvdel gengangere fra 2020 turen. Vi er i bestyrelsen rigtig glade for at så mange medlemmer kommer ned og oplever i virkeligheden, det de læser om i Nyheds breve mm.

Der er 30 tilmeldt turen og 4 på venteliste nuværende. Er der spørgsmål til turen, så svarer Bo gerne under Evt.

Markedsføring af foredraget ”Den Hvide Maasai”

Det er fortsat i 2023 lykkedes os, at ”sælge” flere foredrag, således at det har givet en ikke uvæsentligt bidrag til vores forening, det kan I se under regnskabsaflæggelsen.

Vores tilbud på foredrag gælder stadig, så kontakt endelig Bo, hvis I kender en forening eller lignende, der kunne være interesseret i at se Bo optræde med Den Hvide Maasai – i fuldt ornat.

Planlægning af foredrag om Maasaier i Danmark

Vi besluttede i bestyrelsen, efter vores rejser til Tanzania i 2022 og Bos rejser i 2023, hvor han fik tilsagn fra Alais Morindat om, hvis vi kunne finansiere hans rejse, så ville han godt komme til Danmark og holde foredrag om maasaierne, at det skulle vi se at få arrangeret. At han og en anden maasai kom herop og holdt foredrag for både Medlemmer og også andre, der kunne være interesserede.

Det er jo også nævnt i vores formålsparagraf, at vi i Danmark skal oplyse om maasaierne, så den lå lige til højrebenet.

Vi søgte derfor Oplysningspuljen hos CISU om DANIDA-midler til at dække rejse omkostninger mm for at Alais og vores gode ven Elias kunne rejse til Danmark.

Alais Morindat har siden 1994 været Bos mentor i relation til maasai kulturen og han har også efter følgende påtaget sig denne rolle i forhold til vores forening.

Bo lærte ham at kende, da han var lærer få TCDC for Danske Frivillige i 12 år frem til 2000 og han har siden da arbejdet med projekter i relation til det oprindelige folk Maasaierne, projekter støttet af mange forskellige udenlandske donorer.

Det var planlagt, da vi søgte i august 2023, at besøget skulle være i maj 2024, men da vi fik afslag på vores ansøgning hos CISU, måtte vi revurdere sagen. Vi søgte igen til januar 2024 og efter et oplysningsmøde hos CISU og flytning af et par sætninger i vores ansøgning og lidt flere specifikationer, så blev den i slutningen af januar godkendt. Vi måtte på grund af tidspres derfor flyttet arrangementet fra maj til september.

Jeg er sikker på, at I alle kender til arrangementet, da det har været nævnt flere gange i vores Nyhedsbreve. Her kan I også se hvor og hvornår det løber af stablen tæt ved jer og hvordan man tilmelder sig – det vil nemlig også blive beskrevet i Nyhedsbrevet.

Vi kan kun på det kraftigste opfordre at alle medlemmer møder op til disse foredrag, her har I en helt ekstraordinær mulighed for at lære nogen om de problemstillinger et oprindeligt folk som Maasaierne står overfor i 2024.

Daglig administration

Udover de nævnte aktiviteter så har vi selvfølgelig også haft alm. løbende administration herunder:

 • Sikret at vi stadig kan modtage penge gennem MobilePay
 • Planlægning og afholdelse af bestyrelsesmøder (afholdt 5 siden sidste generalforsamling)
 • Regnskab for foreningen
 • Kontakt til Elias og Mathias i Tanzania min. 1 gang om ugen
 • Administrative opgaver i forbindelse med vore skolesponsorater og projekter
 • Overførsel af penge til Tanzania når de skal anvendes
 • Krav fra Nordea om yderligere oplysninger om vores forening

Resten af 2024

Udover beretningen for tiden der er gået, vil jeg også lige benytte mig at lejligheden til at fortælle lidt om det arbejde, vi i bestyrelsen har gang i eller har planlagt, vi skal i gang med.

 • Arbejde med Medlemsturen 2025
 • Vandprojekt – reparation af det gamle anlæg fra 2013
 • Arbejde med planlægning af besøget af to maasaier til september og det er med alt både alt det praktiske i forbindelse med deres besøg samt også sikre at de får visum til Danmark.
 • Maasai foredrag i september samt afrapportering til CISU i forbindelse med deres bidrag til foredragene
 • Fortsat aktiv markedsføring af Bo’s foredrag: Den Hvide Maasai
 • Undersøge muligheden for at vi kan sælge varer, som vi i foreningen kan tjene på, det kunne være Gin eller vin med en Lake Natron Maasai label eller andre varer. Herunder skal vi for at det kan lade sig gøre anmeldes og godkendes af Indsamlingsnævnet, hvilket også betyder at vi officielt på hjemmesiden må tilskynde andre til at donere penge, hvilket i dag er begrænset til medlemmer og folk der deltager i vores arrangementer.
 • Fortsat forsøg på salg af medlemskaber

Sluttelig vil jeg til dig Kære Birgit sige:

Du har efter 10 års utrætteligt arbejde for vor forening besluttet at du vil træde ud af bestyrelsen. Du var med fra stiftelsen og har gjort at kæmpe arbejde

Du har:

 • Lagt hus til som i dag
 • Haft Masaier boende
 • Skaffet mange medlemmer
 • Stået for nyhedsbreve
 • Altid fornuftige meninger i bestyrelsen
 • Altid klar til at tage fat på alle områder

Vi er kede af, at du træder ud, men kan dog trøste os selv med, at du har lovet at du står til rådighed med hjælp som før

Det var, hvad der fandt vej til Formandens beretning for 2023/24.

25. maj 2024

Poul Hasager

formand