Resultatopgørelse 2022 i hovedtal  
   
   
Indtægter 2022  
Kontingent og Adm. Bidrag  49.750
Resultat fra aktiviteter  -36.391
Dækningsbidrag 13.359
Udgifter 2022  
Salgsomkostninger -2.549
Administrationsomkostninger -8.670
Øvrige kapacitetsomkostninger -1.200
Kapacitetsomkostninger -12.419
   
Driftsresultat -940
   
Finansielle indtægter -1.205
   
Resultat før skat –265
   
Resultat –265
   
   
   
Balance pr 31.12.2022  
   
Aktiver  
   
Andre tilgodehavender 43.617
   
Tilgodehavender 43.617
   
Likvide beholdninger (Bank m.m.) 54.737
   
Omsætningsaktiver 98.354
   
Aktiver i alt 98.364
   
   
Passiver  
   
Egenkapital inkl. årets resultat 21.679
   
Leverandører af varer og tjenesteydelser -18
Lånekapital 20.668
Forudbetalt kontingent 300
Periodeafgrænsningsposter  55.725
   
Gældsforpligtelser 76.675
   
Passiver i alt 98.354