Formål

Foreningens Formål er, at støtte og forbedre levevilkårene for Maasaier, der tilhører Ndurway familien, Liyangiri Klanen eller i øvrigt er bosiddende i området ved Engaresero, Lake Natron, Tanzania, samt i øvrigt generelt at udbrede kendskabet til og oplysninger om Maasaier og deres traditioner i Danmark, for derigennem at tilvejebringe økonomiske midler til at støtte Maasaier i Tanzania.

Foreningen opfylder sit formål ved eksempelvis at støtte Vandprojekter, at støtte Skole- og Uddannelse for primært Maasai piger, at støtte “Income Generating” aktiviteter på basis af “Hjælp til selvhjælp”, at arbejde for nedbringelse af omskæringer af Masaai piger, og lignende aktiviteter.

Foreningen hviler hverken på et politisk eller religiøst grundlag.

Vedtægter

Vedtægter for støtteforeningen Lake Natron Maasai Support

 1. NAVN

1.1  Foreningens navn er Lake Natron Maasai Support.

2. HJEMSTED
2.1 Foreningen har adresse hos den til enhver tid værende Daglige Leder, og har således hjemsted i den kommune, hvor den til enhver tid værende Daglige Leder har bopæl.

3. FORMÅL
3.1 Foreningens formål er, at støtte og forbedre levevilkårene for maasaier, der tilhører Ndurway familien, Liyangiri klanen eller i øvrigt er bosiddende i området ved Engaresero, Lake Natron, Tanzania, samt i øvrigt generelt at udbrede kendskabet til og oplysninger om maasaier og deres traditioner i Danmark, for derigennem at tilvejebringe økonomiske midler til at støtte maasaier i Tanzania.

3.2 Foreningen opfylder sit formål ved eksempelvis at støtte vandprojekter, at støtte skole- og uddannelse for primært maasai piger, at støtte “income generating” aktiviteter på basis af “hjælp til selvhjælp”, at arbejde for nedbringelse af omskæringer af masaai piger, og lignende aktiviteter.

3.3 Foreningen hviler hverken på et politisk eller religiøst grundlag.

4. MEDLEMSKAB
4.1 Foreningen er åben for alle, der kan tilslutte sig Foreningens formål og medlemsbetingelser. Der findes tre typer medlemskaber: 1) personligt medlemskab (enkelt personer), 2) familiemedlemskab og 3) medlemskab for virksomheder, 4). Sponsormedlem Bronze, 5) Sponsormedlem Sølv og 6) Sponsormedlem Guld. Medlemskabet indtræder efter at indmeldelse i Foreningen er registreret med navn, postadresse og gyldig E-mail adresse og kontingentet er opkrævet og betalt af det pågældende medlem. Alle registrerede medlemmer, der har betalt kontingent, vil via mail løbende modtage oplysninger om Foreningens virke.

4.2 Generalforsamlingen kan ekskludere et medlem, hvis medlemmet ikke overholder medlemsbetingelserne. Eksklusionen er gyldig, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende på generalforsamlingen stemmer for eksklusionen. Et ekskluderet medlem skal have mulighed for at tale sin sag på den nærmest følgende generalforsamling. Manglende indbetaling af årskontingent ved regnskabsårets udløb medfører automatisk eksklusion af medlemmet uden afstemning på generalforsamling.

5. KONTINGENT
5.1 For hvert medlemskab betales et årligt kontingent, som fastsættes på den ordinære generalforsamling. Det årlige kontingent forfalder til betaling 1 måned efter den ordinære generalforsamling. Årskontingent opkræves af den Daglige Leder.

6. DONORER OG SPONSORER
6.1 Donorer:

Foreningen kan modtage donationer fra medlemmer, private personer, erhvervsvirksomheder, foreninger, fonde, m.fl., som ønsker at støtte Foreningens formål eller specifikke projekter, som Foreningen er ansvarlig for.

6.2 Sponsorer:

Foreningen kan indgå sponsoraftaler med erhvervsvirksomheder. De pågældende sponsorer kan efter ønske blive omtalt i Foreningens generelle informationsmateriale.

6.3 Donorer og sponsorers rettigheder:

Donorer og sponsorer har ret til at anvende/bruge donor/sponsoraftalen i CSR-øjemed. Donorer og sponsorer har ret til fyldestgørende regnskabsoplysninger over de anvendte sponsorerede eller donerede midler.

7. GENERALFORSAMLING
7.1 Generalforsamlingen er Foreningens øverste myndighed. Den ordinære generalforsamling holdes en gang årligt inden udgangen af juni måned. Bestyrelsen vil dog bestræbe sig på, at den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

7.2 Dagsordenen til den ordinære generalforsamling skal som minimum indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent.

2) Formandens beretning.

3) Aflæggelse af regnskab.

4) Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for alle typer medlemskaber.

5) Valg til bestyrelsen med angivelse af, hvem der er på valg, samt hvorvidt de pågældende er villige til genvalg.

6) Valg af suppleanter til bestyrelsen.

7) Valg af revisor.

8) Bemyndigelse til bestyrelsen til at antage en registreret eller statsautoriseret revisor, som ekstern revisor, såfremt dette måtte vurderes hensigtsmæssigt, og den generalforsamlingsvalgte revisor ikke er registreret eller statsautoriseret.

9) Behandling af indkomne forslag.

10) Eventuelt.

7.3 Indkaldelse til generalforsamlingen sker med mindst 14 dages varsel ved mail til medlemmerne.

7.4 Indkaldelsen skal indeholde angivelse af dato, tidspunkt, sted og dagsorden for generalforsamlingen. I lige årstal afholdes generalforsamling i Jylland og i ulige årstal på Sjælland.

7.5 Ethvert medlem af Foreningen har ret til at få et angivet emne vedrørende Foreningen behandlet på den ordinære generalforsamling. Begæring herom må være indgået skriftligt til den Daglige Leder pr. mail senest 10 dage før generalforsamlingen, dog senest 1 måned før generalforsamlingen såfremt der er tale om vedtægtsændringer.

7.6 Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

7.7 Alle medlemmer, der har betalt kontingent, er stemmeberettigede på generalforsamlingen. På generalforsamlingen har hvert Personligt medlemskab én stemme, hvert Familie medlemskab har to stemmer, hvert Medlemskab for virksomheder har én stemme, hvert Sponsormedlem Bronze har to stemmer, hvert Sponsormedlem Sølv har to stemmer og hvert Sponsormedlem Guld har to stemmer. Alle personlige medlemmer og familiemedlemmer, der har betalt kontingent, kan opstille til tillidsposter. Der kan på generalforsamlingen kun stemmes ved personligt fremmøde, idet dog hvert medlem kan modtage fuldmagt fra ét andet medlem til at repræsentere og stemme for det pågældende medlem på generalforsamlingen. Fuldmagt skal på anmodning dokumenteres overfor dirigenten.

7.8  Afstemninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte medlemmer jfr. dog pkt. 9. Afstemningen sker ved håndsoprækning, medmindre mindst et medlem begærer skriftlig afstemning.

7.9 Generalforsamlingen vælger selv sin dirigent. I en protokol optages en kort beretning om forhandlingerne på generalforsamlingen. Beretningen underskrives af dirigenten.

8. EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
8.1 Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når et medlem af bestyrelsen ønsker det, eller minimum 1/3 af Foreningens medlemmer måtte forlange det samtidig med, at det anføres, hvilke emne(r) der ønskes behandlet på den ekstraordinære generalforsamling. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling og afstemninger følger reglerne i pkt. 7 og pkt. 9.

9. VEDTÆGTSÆNDRINGER
9.1 Vedtægtsændringer kan kun vedtages på ordinære eller ekstraordinære generalforsamlinger. Ændringerne træder i kraft umiddelbart efter vedtagelsen.

9.2 Forslag til vedtægtsændringer skal være den Daglige Leder i hænde senest 1 måned før generalforsamlingen.

9.3 Ændringer i vedtægterne kan kun ske ved 2/3 stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på den ordinære eller den ekstraordinære generalforsamling.

10. BESTRYRELSE OG DAGLIG LEDER
10.1 Foreningen ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer. Bestyrelsen er overordnet ansvarlig overfor generalforsamlingen.

10.2 Bestyrelsen vælges på generalforsamlingen for to år ad gangen. I ulige år vælges tre bestyrelsesmedlemmer. I lige år vælges to bestyrelsesmedlemmer. Genvalg kan finde sted. Der vælges mindst én suppleant til bestyrelsen. Suppleanter vælges for et år ad gangen.

10.3 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte, som forholdet gør det påkrævet, og i alle tilfælde, hvor to bestyrelsesmedlemmer eller bestyrelsesformanden fremsætter ønske herom. Bestyrelsen indkaldes ved formandens foranstaltning normalt med 7 dages varsel.

10.4 Bestyrelsesmøder afholdes som fysiske møder eller telefonmøder, som dette måtte være hensigtsmæssigt. Den Daglige Leder deltager i bestyrelsesmøderne, medmindre bestyrelsen beslutter andet.

10.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hvert bestyrelsesmedlem har én stemme. Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

10.6 Et bestyrelsesmedlem kan i tilfælde af forfald lade sig repræsentere ved skriftlig fuldmagt til et andet bestyrelsesmedlem.

10.7 Bestyrelsens beslutninger føres til protokol/referat. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

10.8 På den årlige generalforsamling fremlægger bestyrelsen et revideret årsregnskab, jf. pkt. 11, samt et forslag til budget inkl. kontingent for kommende års aktiviteter.

10.9 Bestyrelsen udpeger en Daglig Leder til at varetage den daglige ledelse af Foreningen. Den Daglige Leder udpeges umiddelbart efter en generalforsamling blandt Foreningens medlemmer og for to år ad gangen. Den Daglige Leder kan være medlem af bestyrelsen. Den Daglige Leder er ansvarlig overfor bestyrelsen for den daglige drift af Foreningen, herunder økonomi og bogføring.

10.10 Bestyrelsen og den Daglige Leder modtager ikke løn eller andet vederlag for arbejdet for Foreningen.

11. REGNSKAB
11.1 Regnskabsåret følger kalenderåret.

11.2 Den Daglige Leder udarbejder en gang årligt et drifts- og statusregnskab på baggrund af den daglige bogføring til bestyrelsens godkendelse. Inden fremlæggelse på den ordinære generalforsamling skal regnskabet revideres af revisor. Revisor har til enhver tid adgang til alle relevante oplysninger, herunder medlemskartotek, daglig bogføring og beholdninger.

11.3 Den Daglige Leder udarbejder hvert år budget for det følgende regnskabsår til bestyrelsens godkendelse, og efterfølgende godkendelse af den ordinære generalforsamling.

12. TEGNINGSRET
12.1 Formanden og den Daglige Leder tegner i fællesskab Foreningen udadtil.

12.2  Foreningens likvide midler skal indsættes på en konto i bank eller sparekasse lydende på Foreningens navn. Betalinger fra Foreningens konto via Netbank, MobilePay eller lignende kan foretages alene af den Daglige Leder. Bilaget/kopi af postering skal forefindes i regnskabet.

13. OPLØSNING AF FORENINGEN
13.1 Foreningen kan kun opløses på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Opløsning af Foreningen kan kun ske hvis mindst 2/3 af Foreningens fremmødte stemmeberettigede medlemmer stemmer for forslaget på de to generalforsamlinger.

13.2 I tilfælde af Foreningens opløsning tilfalder Foreningens aktiver, når enhver er svaret sit, medlemmer af Liyangiri klanen, Engaresero, Lake Natron, Tanzania. Beløbet overføres via bankoverførsel til Foreningens kontaktperson i Liyangiri klanen, for tiden Elias Ndurway.

Således som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 11. juni 2022.

Tilbage til forsiden