Referat Generalforsamling 2023 & Formandens beretning

Dagsorden

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for alle tre typer medlemskaber.
 5. Valg til bestyrelsen. På valg er Poul Hasager, Erik Hansen og Bo Kristiansen. Poul Hasager og Bo Kristiansen er villig til genvalg
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen – vores nuværende suppleanter John W. Pedersen og Torkil Høft er begge villige til genvalg
 7. Valg af revisor. På valg er Jens Mønster – som er villig til genvalg
 8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at antage en registreret eller statsautoriseret revisor, som ekstern revisor, såfremt dette måtte vurderes hensigtsmæssigt, og den generalforsamlingsvalgte revisor ikke er registreret eller statsautoriseret.
 9. Behandling af indkomne forslag.
 10. Eventuelt

Referat:

Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår Jens Mønster, som blev valgt med applaus. Jens startede med at konstatere at generalforsamling var lovlig indkaldt i henhold til vedtægterne nemlig min. 2 uger før (indkaldelse udsendt 5. marts), og afholdes inden udgangen af juni og skal ulige år afholdes på Sjælland.

Formandens beretning

Bo daglig leder holdt beretning på vegne af formanden, Poul – beretningen er vedlagt referatet.

Bo, som er daglig leder, holdt beretning på vegne af Poul som er formand – beretningen er vedlagt referatet.

Spørgsmål til beretningen:

Hvordan går det med de piger, som har været igennem skolesystemet?: Bo gav eksempler: Christina Elias som har gennemført skoleforløb og er kommet godt videre i livet, Neema Yona, der efter sit diploma kursus som hun er på nu, vil være sikret et job på et lokalt kommunekontor, samt Lidya der forventes at få et job på en lodge, når hun snart afslutter sin uddannelse.

Hvad er status for folketællingen og fordrivelsen af Maasaierne?: Bo fortalte, at folketællingen er afsluttet, og at Maasaierne, fra området omkring Loliondo, sidste år er blevet fordrevet ca. 400 km med magt, og flyttet i busser og på lastbiler. Efter politisk pres fra udlandet stoppede denne aktivitet. Med hensyn til Landsbyen Engaresero, som vi støtter, vil regeringen gerne have ændret status fra game control area til game reserve, da man så ikke må drive køer til græsning, og derved fjerner maasaiernes overlevelsesgrundlag. Det håber man i landsbyen, at man kan stoppe for, da selvsamme regering i sin tid hjalp landsbyen med ikke at kommer under Engorongoro conservation area. Her fik landsbyen et dokument som sikrede landsbyen en ”uafhængig status”, og den håber de kan virke igen.

Hvordan går det med Daudi?: Det går rigtig godt. Han går nu i Form 2, på en regeringsskole (en top skole) og klarer sig stadig rigtig godt. Vil gerne være ingeniør og bygge broer.

Hvordan med prævention for piger, således at de ikke bliver gravide og dermed smidt ud af skolen? Bo fortalte, at i princippet er prævention gratis i Tanzania til mænd, men at det nok ikke hjælper pigerne på skoler. Bo kendte heller ikke til projekter i den retning i Tanzania.

Aflæggelse af Regnskab

Ved daglig leder Bo. Bo gennemgik regnskabet som bestyrelsen præsenterede som tilfredsstillende.

Regnskabet i hovedtal:

Indtægter kr. 300.682

Udgifter kr. 231.733

Ovf. til næste år kr. 69.214

Resultat kr. -265

Spørgsmål hvorfor det lave beløb til telefon (til Elias). Beløbet går til køb af data til telefon, således at kommunikation kan foregå via data (WhatsApp).

Godkendelse af budget herunder fastsættelse af kontingent for alle tre typer medlemskaber

Bestyrelsen foreslår uforandret kontingent. Kontingentet blev justeret i 2022. Med fastholdelse af kontingent og samme antal medlemmer forventes regnskabet at give et meget lille overskud. Budgettet og kontingent blev godkendt.

Valg til bestyrelsen

Poul, Erik og Bo var på valg og blev genvalgt. Generalforsamlingen opfordrede alle medlemmer til at finde nye bestyrelsesmedlemmer til de næste års generalforsamlinger, således at vi på sigt kan sænke gennemsnitsalderen i bestyrelsen.

Valg af suppleanter

John og Torkil genvalgt

Valg af revisor

Jens Mønster genvalgt

Bemyndigelse til bestyrelsen til at antage en registreret eller statsautoriseret revisor, som ekstern revisor, såfremt dette måtte vurderes hensigtsmæssigt, og den generalforsamlingsvalgte revisor ikke er registreret eller statsautoriseret.

Godkendt

Behandling af indkomne forslag

Ingen forslag

Evt.

Projekter på bedding?: Bo fortalte,

 • At vi måske kan kopiere et andet projekt som CISU støtter for en anden dansk Maasai NGO – projektet forsøger at gøre kvinder, som ikke har en mand, økonomisk selvstændige
 • Når vi finder en rigtig partner i Tanzania, kan vi med CISU-støtte lave et projekt, der skal omskole kvinderne, som arbejdede med omskæring til at være ”jordemødre” (bemærkning: det er nu blevet accepteret i landsbyen at kvinder ikke er blevet omskåret)

Bogføringslov?: Bo fortalte at foreningen har fået lavet en ny bogføringsinstruks og ved brug af nuværende bogføringssystem klar til kommende krav om digitalisering

Hvordan er vejret dernede?: Bo fortalte at nu er den lange regntid, som også i år ødelagde vandprojektet, der efterfølgende er blevet repareret, forbi, så lige nu er der grønt med græs til køer, får og geder.

Spørgsmål om fradrag for bidrag på selvangivelsen?: Bo fortalte at for at foreningen skal kunne blive godkendt til dette, skal vi bl.a. være min. 300 medlemmer, så der er jo et stykke vej endnu. Men selvfølgelig ville det være en fordel, hvis penge til skolebørn kunne fratrækkes på selvangivelsen.

Referent:          Annette Vinther Heydenreich 17- April 2023

Referat godkendt af dirigent Jens Mønster

Konstituering:

Efter mødet konstituerede bestyrelsen sig som følger:

 • Formand: Poul Hasager
 • Næstformand: Annette Vinther Heydenreich
 • Bestyrelsesmedlem: Birgit Mønster
 • Bestyrelsesmedlem: Erik Hansen
 • Bestyrelsesmedlem: Bo Kristiansen

Som daglig leder blev Bo Kristiansen valgt for de næste 2 år.

Formandens Beretning

Jeg vil i min beretning forsøge at give en status over det, der er sket i 2022 og også lidt om starten på 2023 – den økonomiske side af sagen vil blive belyst under regnskabsaflæggelsen.

Medlems status (Antal personer):

Ultimo 2015Ultimo 2016Ultimo 2017Ultimo 2018Ultimo 2019Ultimo 2020Ultimo 2021Ultimo 2022i dag
Familie medlemskaber (2)22425260707494102100
Personlig medlemskab (1)51312141818232626
Firma medlemskaber (1)332312323
Sponsor medlem. Guld (2)24
Total305866778994120132133

Medlemstallet har, i hele foreningens levetid siden stiftelsen i 2015, været støt stigende

Jo flere medlemmer vi er, jo mere kan vi støtte maasaierne, så selvfølgelig ønsker vi i bestyrelsen at få flere medlemmer, men det skal være medlemmer, der går ind for at støtte foreningen, idet vi altid har lagt vægt på, at vi ikke vil ”presse” nogen til at blive medlem.

Foreningens hovedaktiviteter i 2022 og de første måneder af 2023

På sidste års generalforsamling fortalte vi, at vi i 2022 bl.a. ville arbejde med:

 • Aktiv markedsføring af Bo’s foredrag: Den Hvide Maasai
 • Opgradering af vores hjemmeside til et nyt Tema af hensyn til sikkerheden
 • Arbejde med præsentationsmateriale samt opsøgende salg af de nye medlems/sponsor pakker.
 • Planlægning af næste medlemsrejse i 2023

Hvad har vi så arbejdet med:

 • Skoleuddannelse – Sponsorater samt Uddannelse betalt af foreningen
 • Tak til Elias og Mathias
 • Sponserede projekter
  • Engelsk Undervisning
  • Vandprojekt
 • Støtte til Lyang’iry klanen
 • Opsøgende salg af nye medlems/Sponsor pakker
 • Medlemsrejse til Tanzania 2023
 • Hjemmesiden
 • Markedsføring af foredraget ”Den Hvide Maasai”
 • Planlægning af projekter
  • Projekt Foot path
 • Daglig Administration

Skoleuddannelse

Skoleuddannelse (Sponsorater)

Vi er i foreningen stolte over, at ligesom antallet at medlemmer er støt stigende, er det også gældende for antallet af børn sponseret af medlemmer.

Vi har således i dag 16 børn der er sponseret af medlemmer af foreningen.

For de fleste sponsorbørn går det godt, men vi har også været ramt af, at ikke alle børnene ikke har været klar til skoleniveauet, de officielt havde kvalificeret sig til, og i et par enkle tilfælde var pigerne blevet gravide. Jeg kommer lidt tilbage til dette, når vi taler om, hvad vi arbejder med i bestyrelsen.

Skoleuddannelse (dækket af foreningen uden sponsorater):

Udover de børn der er dækket af et skolesponsorat (betalt af medlemmer), så støtter foreningen (betalt af de frie midler) også en del børn. Det gælder primært børn i Primary School (folkeskolen). Børn i Pre-Primary (Børnehaveklasse) samt unge på korte uddannelser.  I dag er der 10 børn, der modtager hjælp til deres skolegang betalt af foreningens frie midler.

Samlet antal børn der pt. modtager hjælp gennem foreningen

Vi har i dag 26 børn der pt. modtaget hjælp til deres uddannelse.

Hvis man i runde tal ser på fordelingen af omkostningerne i kroner til at alle disse børn, er ca. 65% gået til børn fra Elias familie, ca. 15 % gået til børn fra Mathias familie og ca. 20 % gået til børn fra landsbyen, hvoraf de fleste tilhører Linag’iry klanen.

Tak til Elias og Mathias for hjælp til Skolebørnene

Også i år skal der lyde en stor tak til både Elias Ndurway og Mathias Ngurumwa for deres store hjælp med at styre alle vores sponsorbørn. Uden deres hjælp ville det ikke være muligt at sidde i Danmark og hjælpe alle disse børn.

Sponserede Projekter:

Engelsk undervisning

Engelskprojektet, der har løbet siden 2017, er stadig en succes. Det startede med 12 elever, hvoraf de fleste kom fra Elias Boma, og tre var udvalgt af skolen som lægger lokaler til.

I dag er det næsten omvendt. De fleste børn fra Bomaen er kommet videre, og nye elever er tiltrådt. I 2020 blev antallet øget til 20 børn, således at der er to niveauer hver med 10 elever. Det ene hold får undervisning mandag og onsdag og det andet tirsdag og torsdag. Med udgangen af 2022 afsluttede 9 af eleverne på engelskholdet Standard 7 på skolen, og dermed sluttede de også på engelskholdet. De 9 elever afsluttede folkeskolen med de højeste karakterer, vi har set, siden vi startede med at støtte med engelskundervisning på den lokale skole.

Elias, Skoleinspektøren, Mathias og Beatrice (vores lærer) har i fællesskab sørget for, at 9 nye elever nu er tilknyttet projektet. Elias har indstillet 3 fra Lyang’iri klanen, Beatrice har indstillet 3, som er kommet som frivillige og vist både initiativ og god læring, og Inspektøren har også indstillet 3 på baggrund af deres akademiske formåen generelt.

Projektet er derfor stadig en stor succes.

Reparation af Vandprojekt 

Også i 2022 har foreningen assisteret med hjælp til at sikre vandforsyningen i bomaen. Der er løbende blevet foretaget nogle nødvendige reparationer på grund af problemer efter kraftige regnskyl samt også nogle reparationer, der skyldes slitage og alder. Disse reparationer har sikret, at de stadig har rent og frisk drikkevand.

I december 2022 og januar 2023 blev hele rørsystemet i dalen, hvor vi opfanger kilderne, ødelagt på grund af flodbølger i forbindelse med regntiden. De blev midlertidigt repareret, men vi var godt klar over, at der ville komme en større reparation efter den lange regntid, hvilket der også gjorde.

Flodbølger i marts/april lukkede helt for vandet, men det er nu lige inden påsken blevet repareret, så vandet igen flyder til bomaen, men den store flodbølge var hård ved den stenmur, vi havde fået lavet, og som har reddet os fra de største ødelæggelser ved de seneste flodbølger. Den står nu også til en gang reparation.

Støtte til Liyang’iry klanen

I 2022 har vi, som i alle de foregående år, støttet klanen og familien primært med hjælp ved sygdom. Denne hjælp er gået både til at sende dem på sygehus i Mto wa Mbu, i Karatu og i enkelte tilfælde i Arusha samt den medicinske behandling. I Tanzania betaler man kontant for at besøge læger og være indlagt på sygehus. Bl.a. blev Ndidai bidt af en slange i fingeren, da hun samlede brænde. Ndidai er Elias svigerinde gift med hans bror Yona. Hun måtte en tur på hospital for at blive behandlet for slangebiddet.

Derudover var et af vores sponsorbørn, der går på en treårig mekaniker uddannelsen, meget syg her i begyndelsen af 2023.  Elias måtte rejse til skolen og få ham indlagt, og ifølge lægerne var det i sidste øjeblik, da hans nyrer og lever var ved at stå af. Ezekiel, som han hedder, er nu frisk igen, og har genoptaget sin uddannelse.

Opsøgende salg af nye medlems/Sponsor pakker

Vi indførte jo sidste år nye medlemstyper, hvor man for kontingentet også fik ydelser fra foreningen. Disse har vi, og specielt Bo, forsøgt at sælge.

Vi vidste godt, at det nok ville blive svært, da det jo ikke er de bedste tider at søge om støtte til projekter og uddannelse i Afrika.

Resultatet har ikke været for positivt. Det er lykkedes at sælge to sponsormedlemskaber i Guld. Mange af de firmaer som Bo har kontaktet ønsker ikke at støtte foreninger som vores, eller i det hele taget at være sponsor. Så det er noget op af bakke. Vi har dog ikke givet op og fortsætter med at kontakte potentielle sponsorer.

Medlemsrejse til Tanzania i 2023

Som nævnt på generalforsamlingen sidste år, ville vi arbejde mod at kunne tilbyde en opfølgning til vores succes med medlemsrejsen i 2020.

Bo har anvendt en del tid på at få sammensat en god rejse, og i januar blev indbydelserne udsendt.

Som I alle ved, fik vi ikke det nødvendige antal tilmeldinger, så i slutningen af februar 2023 kunne vi oplyse, at rejsen er aflyst for nuværende. Vi vil i 2024 eller 2025 forsøge, om der skulle være stemning for en ny medlemsrejse.

Inden da kunne vi jo her spørge generalforsamlingen, om der er holdninger til tidspunktet på året. Er januar/februar bedre end september?

Hjemmesiden

I slutningen af 2022 besluttede vi os for at skifte fra vores gamle hjemmeside til en ny hjemmeside lavet af Bo. Den nye side er lavet i et nyt WordPress tema helt fra bunden. Som tidligere nævnt, var vores gamle side et nemt offer, da sikkerheden var i bund, og den var blevet hacket flere gange.

Den nye side er nu aktiv. Den minder lidt om den gamle side, da den har ca. de samme funktionaliteter, men sikkerheden er øget væsentligt. Efter den kom i produktion, har vi ikke haft problemer med vores hjemmeside.

Markedsføring af foredraget “Den Hvide Maasai”

Det er lykkedes os, eller måske nærmere Bo, at ”sælge” 5 foredrag i efteråret 2022 og også 5 her i foråret 2023, så det har været en succes. Tre af disse foredrag er i øvrigt blevet til på foranledning af medlemmer og mange tak for det.

Vores tilbud på foredrag gælder stadig, så kontakt endelig Bo, hvis I kender en forening eller lignende, der kunne være interesseret i at se Bo optræde med Den Hvide Maasai – i fuldt ornat.

Planlægning af projekter

Projekt Foot-Path

Som beskrevet på sidste års generalforsamling, fortalte CISU os, at vores projektforslag var fantastisk, men det kunne ikke finde finansiering under Civilsamfunds puljerne, da der er tale om et teknisk vejprojekt. Hvis CISU skal finansiere, skal der næsten udelukkende være tale om kapacitetsudbygning af civilsamfundet eller lokale NGO’er, og det passede ikke med vore projekt.
CISU lovede at undersøge andre muligheder, men det førte desværre ikke til noget.

Vi har efterfølgende ikke lykkedes med at finde andre steder eller fonde, hvor vi har kunne søge midler til et sådant projekt.

Daglig administration

Udover de nævnte aktiviteter så har vi selvfølgelig også haft alm. løbende administration herunder:

 • Planlægning og afholdelse af bestyrelsesmøder (afholdt 6 siden sidste generalforsamling)
 • Regnskab for foreningen
 • Kontakt til Elias og Mathias i Tanzania min. 1 gang om ugen
 • Administrative opgaver i forbindelse med vore skolesponsorater og projekter
 • Overførsel af penge til Tanzania når de skal anvendes

Derudover har Den daglige leder i år haft og stadig har udfordringer med MobilePay, der ønsker meget detaljerede oplysninger om vores virke.

Det var, hvad der fandt vej til Formandens beretning for 2022/23.

Resten af 2023

Udover beretningen for tiden der er gået, vil jeg også lige benytte mig at lejligheden til at fortælle lidt om det arbejde, vi i bestyrelsen har gang i eller har planlagt, vi skal i gang med.

 • Sikre at vi stadig er godkendt til at modtage penge via MobilePay
 • Fortsat aktiv markedsføring af Bo’s foredrag: Den Hvide Maasai
 • Fortsat forsøg på salg af sponsormedlemskaber
 • Få en større forståelse af det Tanzaniske Skolesystem for derved bedre at kunne sikre, at de kriterier, vi anvender, når vi giver børn skolesponsorater, er så optimale som muligt og sikre at foreningens holdninger, til hvem vi støtter, ikke arbejder imod hvem der med succes kan gennemføre den søgte uddannelse.
 • Arbejde for en Medlemsrejse i enten 2024 eller 2025

16. april 2023

Poul Hasager

formand