SENESTE ÅRSREGNSKAB

Resultatopgørelse 2019 i hovedtal
Indtægter 2019
Kontingent , Adm.bidrag CISU projekt og Adm. Bidrag Projekt Rejse 53.450,00
Omkostninger -35.613,00
Dækningsbidrag 17.837,00
Salgsomkostninger -654,00
Administartionsomkostninger -3.860,00
Revision -14.856,00
Øvrige kapacitetsomkostninger -600,00
Kapacitetsomkostninger -19.970,00
Driftsresultat -2.133,00
Resultat før skat -2.133,00
Resultat -2.133,00
Balance pr 31.12.2019
Aktiver
Andre tilgodehavender 12.355,00
Tilgodehavender 12.355,00
Likvide beholdninger (Bank m.m.) 205.818,00
Omsætningsaktiver 218.173,00
Aktiver i alt 218.173,00
Passiver
Egenkapital inkl årets resultat 19.362,00
Leverandører af varer og tjenesteydelser 14.856,00
Periodeafgrænsningsposter 183.955,00
Kortfristede gældsforpligtelser 198.811,00
Gældsforpligtelser 198.811,00
Passiver i alt 218.173,00