GENERALFORSAMLING 2019. M/ FORMANDENS BERETNING.

GENERALFORSAMLING 2019. M/ FORMANDENS BERETNING.

Søndag, den 28. april 2019, kl. 13:30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Lake Natron Maasai Support hos Sagio A/S, Rugmarken 35, 3520 Farum.

Dagsordenen var:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab for 2018.
 4. Godkendelse af budget for 2019, herunder fastsættelse af kontingent for alle typer medlemskaber.
 5. Valg til bestyrelsen. På valg er Poul Hasager, Erik Hansen og Bo Kristiansen. Alle er villige til genvalg.
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Bestyrelsens forslag til nye vedtægter for Foreningen.
 9. Bemyndigelse til bestyrelsen til at antage en registreret eller statsautoriseret revisor, som ekstern revisor, såfremt dette måtte vurderes hensigtsmæssigt, og den generalforsamlingsvalgte revisor ikke er registreret eller statsautoriseret.
 10. Behandling af indkomne forslag.
 11. Evt.

Foreningens formand, Poul Hasager, bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen og gik herefter over til pkt. 1.

Ad 1 – Valg af dirigent

Det blev foreslået, at Jens Mønster blev valgt som dirigent. Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2 – Formandens beretning

Poul Hasager aflagde beretning. Beretningen uploades på hjemmesiden.

Medlemstallet er fortsat støt stigende og er nu følgende:

Ultimo 2016       Ultimo 2017       Ultimo 2018       I dag 28/4 2019

Familie medlemskaber                42                        52                        60                        60

Personlige medlemskaber          13                        12                        14                        15

Firma medlemskaber                 3                           2                           3                           3

Total                                            58                        66                        77                        78

Udbredelsen af Foreningen går fortsat primært gennem “mund til mund” metoden og via Bos foredrag “Den hvide Maasai”. Bestyrelsen ønsker at få medlemmer, som bakker op om det Foreningen står for, og ønsker ikke at “presse” nogen til at blive medlem. Alle opfordres til at fortælle om foreningen, så flere bliver opmærksomme på foreningen og måske ønsker at blive medlem.

Jo flere medlemmer, jo flere aktiviteter kan iværksættes i Tanzania.

Foreningens hovedaktiviteter i 2018 har været:

Skolebørn

Der er 13 børn/unge, som helt eller delvist er sponsoreret, 6 børn/unge via private sponsorater og 7 børn/unge via Foreningen.

Generelt klarer børnene sig rigtig godt og ligger i toppen af deres respektive klasser. Den skriftlige beretning går mere i detaljer med de enkelte børn.

Engelsk-undervisning

Børnene, der kommer på skole i byen, har ikke engelsk-kundskaber svarende til deres alder. De er langt fra niveau, og typisk har det været nødvendigt at rykke børnene et til to klassetrin ned.

Foreningen er derfor gået ind via et sponsorat og støtter ekstra engelsk-undervisning i den lokale landsby. Det er Mathias’ kone, som er universitetsuddannet, som underviser. Der er to hold inddelt efter niveau, og som undervises to gange om ugen af 2 timer ad gangen (altså hvert hold 2 x 2 timer ugen). Det har løftet engelsk-niveauet betydeligt, og nu er det eksempelvis muligt at kommunikere på engelsk med flere af børnene. Samtidig rustes børnene til at komme på skole i “byen” og uden at der bliver behov for at rykke børnene et klassetrin ned. Dette har derudover en økonomisk effekt, idet det dermed forkorter perioden, hvor der er behov for støtte.

Nyt vandprojekt ved Monic School

Det nye og dermed 3. vandprojekt, som Foreningen står for, og som blev omtalt på generalforsamlingen i 2018 blev igangsat i december 2018 og færdiggjort under besøget i Tanzania i januar/februar 2019. Nærmere om dette senere.

Legepladsen

Legepladsen bliver flittigt brugt. Nylonreb på gyngerne var dog mørnet af solen, og er blevet udskiftet med metal-kæder, så gyngerne igen kan anvendes.

Omskæringsprojekt

Bo har brugt megen tid på et stort projekt, som skal igangsættes sammen med en lokal NGO. Projektet går ud på at sikre, at pigerne ikke omskæres. Det er forbudt i Tanzania og forbundet med fængselsstraf, men praktiseres fortsat i stort omfang. Som betingelse for at støtte skolepigerne stiller Foreningen krav om, at pigerne ikke omskæres. Det har imidlertid vist sig, at nogle piger moppes og holdes udenfor som følge af den manglende omskæring. Ideen om projektet er derved kommet op.

Bo har kontakt med CISU (Danida), som muligvis vil støtte projektet med et større beløb. Nærmere info følger i løbet af 1-2 måneder. Forhåbningen er, at projektet kan igangsættes i indeværende år.

Nye vedtægter

Bestyrelsen har ligeledes arbejdet med opdatering af Foreningens vedtægter. Nærmere herom senere.

Øvrigt

Derudover har der været arbejdet med Indsamlingsnævnets regler, tillige med den nye persondatalov.

Afslutningsvist takkede Poul Hasager bestyrelsen for arbejdet i det forgange år, ikke mindst Bo for den meget store indsats for Foreningen, Birgit for artiklerne til hjemmesiden og Ieben for juridisk sparring.

Ad 3 – Regnskab

Regnskab 2018 blev uddelt sammen med uddrag af regnskabet (“hovedtal”), idet materialet blev gennemgået af daglig leder Bo Kristiansen, og der var anledning til at stille spørgsmål.

Hovedtallene er som følger:

Indtægter 2018                                                                                                  DKK

Kontingent                                                                                                    21.500,00

Donation inkl. ovf. fra sidste år                                                                     19.303,85

Sponsorat skole uddannelse                                                                        48.585,71

Projekter                                                                                                       80.356,46

Indtægter total                                                                                            169.746,02

Udgifter 2018

Administrationsomkst.                                                                                  3.340,47

Udgifter til formålsparagrafferne                                                                18.231,28

Udgifter projekter                                                                                        41.980,11

Udgifter til skolesponsorater                                                                      41.833,85

Udgifter til skole LNMS sponsor                                                                 15.008,08

Udgifter total                                                                                             120.393,79

Donationer, skolespon. & Projekt fra 2018 ovf. til 2019                            50.237,05

                         

Årets resultat                                                                                                -884,82

Balance pr. 31.12.2018

Aktiver

Bank                                                                                                              63.811,01

Tilgodehavende                                                                                                400,00

Lån givet i Tz.                                                                                                 7.520,84

Aktiver i alt                                                                                                    71.731,85

Passiver

Egenkapital inkl. årets resultat                                                                   21.494,80

Donationer til næste år                                                                                 1.080,17

Forudbetalt skolesponsorat                                                                          8.338,66

Projekter til næste år                                                                                   40.818,22

Gæld leverandør                                                                                                   0,00

Forudbetalt kontingent                                                                                          0,00

Passiver i alt                                                                                                 71.731,85

Det mindre underskud på kr. 884,82 skyldes, at det blev besluttet i løbet af året at støtte to unge mænd med tilskud til en 1 årig diplomuddannelse som chauffør / guide med henblik på, at de unge mænd efterfølgende ville kunne få arbejde som chauffør / guide og derigennem forsøge deres respektive familier.

I forbindeles med regnskabsaflæggelse gjorde Bo Kristiansen opmærksom på, at de sponsorater og donationer til projekter o. lign. som Foreningen modtager, ubeskåret går til den pågældende aktivitet. Giver man eksempelvis kr. 100 til et formål går der kr. 100 til det pågældende projekt. Gebyr ved bankoverførsel til Tanzania sker eksempelvis for Foreningens regning.

Foreningens hjemmeside har ikke kostet noget i 2018; hvor der ikke har været nedbrud eller behov for ekstern bistand.

Regnskabet anses som tilfredsstillende, både mht. medlemskontingent, sponsorater og donationer samt de lave administrationsomkostninger.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 – Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for alle typer medlemskaber

Driftsbudget for 2019 blev omdelt og gennemgået, herunder donationer til skolebørn samt donation til vandprojektet ved Monic School, som er igangsat ultimo 2018.

Bestyrelsen indstiller, at medlemskontingentet fortsætter uændret, dvs. DKK 250 for enkeltpersoner, DKK 400 for familier og DKK 2.000 for virksomheder. Indstillingen blev vedtaget.

Bo henviste til, at medlemmerne altid kan vælge at indbetale et højere kontingent, hvis man ønsker at støtte Foreningen med et højere beløb.

I forhold til det mulige kommende projekt vedrørende omskæring og støtte fra CISU (Danida) blev det drøftet, at det er væsentligt, at projektet følges nøje og tæt, hvilket også er hensigten. Bo forklarede, at der vil blive oprettet separat bankkonto såvel i Danmark som i Tanzania til brug for omskæringsprojektet, og at beløb alene overføres til Tanzania i rater i takt med at der behov for beløbene, således at det også løbende kan følges, at beløbene anvendes som aftalt. Foreningens omkostninger ved at styre projektet f.eks. honorar til ekstern revisor er indregnet i projektets budget. De nærmere detaljer afklares senere, men forventelig vil projektet løbe over ca. 6 måneder og i flere omgange blive overført til Tanzania. Projektet vil derfor ikke påvirke foreningen økonomisk.

Ad 5 – Valg til bestyrelse

 

Formand Poul Hasager, Erik Hansen og daglig leder Bo Kristiansen var på valg. Alle var villige til genvalg.

Formand Poul Hasager, Erik Hansen og daglig leder Bo Kristiansen blev valgt uden modkandidater.

Ad 6 – Valg af suppleanter til bestyrelsen

Anita Hasager og Alice Kristiansen blev foreslået og valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Ad 7 – Valg af revisor

Foreningens hidtidige revisor, Jens Mønster, blev foreslået valgt som revisor. Jens var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidater.

Ad 8 – Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

 

Ieben Christensen gennemgik på bestyrelsens vegne forslag til nye vedtægter, som ligeledes var vedlagt indkaldelsen til den ordinære generalforsamling sammen med oversigt over de forskellige ændringer til vedtægterne.

Ieben forklarede indledningsvist om systematikken i udgaven med “rettelsesmarkeringer”, hvor tekst med rød farve viser, at teksten er slettet, tekst med blå farve viser, at teksten er ny og tekst med grøn farve viser, at teksten er flyttet til anden placering i dokumentet.

Mange af ændringerne er af ren sproglig og redaktionel karakter med det formål at få nogle mere tidssvarende vedtægter, der ligeledes er udarbejdet efter mere opdateret snit. Derefter blev de forskellige ændringsforslag gennemgået, ligesom Ieben gjorde opmærksom på, at bestyrelsen baseret på henvendelse fra et medlem foreslog to justeringer af ændringerne nemlig:

– det præciseres, at valg af suppleanter til bestyrelsen sker for 1 år ad gangen, som praksis har været og

– i pkt. 13.2 er det anført, at i tilfælde af opløsning af foreningen, går eventuelle aktiver til medlemmer af Liyangiri klananen i Tanzania. Det præciseres, at beløbet overføres til Foreningens til kontaktperson i klanen, for tiden Elias Ndurway.

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til vedtægterne, der herefter blev vedtaget.

Et medlem henstillede til, at når bestyrelsen kender datoen for generalforsamlingen, henholdsvis øvrige arrangementer i Foreningen, rundsendes mail med den pågældende dato. Dagorden og øvrigt materiale kan rundsendes senere. Dette blev taget ad notam.

 

 

Ad 9 – Bemyndigelse til bestyrelsen til at antage en registreret eller statsautoriseret revisor.

 

Bestyrelsen blev bemyndiget til at antage en registreret eller statsautoriseret revisor, som ekstern revisor, såfremt dette måtte vurderes hensigtsmæssigt. Daglig Leder Bo Kristiansen oplyste, at dette forventeligt ville være et krav, hvis Foreningen modtog støtte fra CISU.

 

 

Ad 10 – Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkomne forslag, så punktet udgik.

 

Ad 11 – Eventuelt

Daglig leder Bo Kristiansen orienterede om besøget i januar/februar 2019 i Tanzania og i den forbindelse tillige om det nye vandprojekt ved Monic School, besøg hos skolebørn og muligt nyt projekt vedrørende omskæring.

Besøg i Tanzania

Bo henviste til Birgits nyhedsbrev i forlængelse af besøget i januar/februar 2019.

Bo var taget i forvejen til Tanzania før den øvrige gruppe for at få startet det nye vandprojekt op. Materialer var blevet indkøbt i december 2018, og projektet startede op medio januar 2019. Højdeforskel, afstand mm fra kilden til skolen var besigtiget i 2018. Det viste sig imidlertid, at der var behov for en lidt anden linjeføring, så godt, at Bo havde indkøbt ekstra materialer, så der ikke var noget problem med den lidt længere føring.

Dette er 3. vandprojekt i Foreningens regi, og denne gang var der meget samarbejde med de lokale om at hjælpe til. Dejligt at se, at beboerne var meget villige og udviste stor opbakning og hjælp til projektet.

Udover vandprojektet, blev der evalueret vedrørende engelsk-undervisningen, som forløber fint.

De forskellige skolebørn blev også besøgt og evalueret. Det forløber også fint med børnene, der klarer sig godt i skolen og næsten alle tilfælde ligger blandt de dygtigste elever i deres respektive klasser.

Projekt om at arbejde mod omskæring – CISU

Bo orienterede ligeledes om det mulige kommende projekt, hvor der skal arbejdes med oplysning i forhold til bekæmpelse af omskæring af piger. Der er søgt om midler til projektet hos CISU (Danida), som der ligeledes har været møde med. Der har været positive tilkendegivelser om støtte, og det er forhåbningen, at der i løbet af 1-2 måneder vil kunne orientere om, hvad der kommer til at ske. Hensigten er, at projektet skal gennemføres i løbet af 2019, og vil betyde, at Bo skal en tur til Tanzania i løbet af projektet. Hensigten er at “skubbe bolden i den rigtige retning”. Omskæring er forbudt i Tanzania og kan medføre fængselsstraf. Men i praksis gennemføres omskæring fortsat og ligger fortsat dybt i kulturen. Nok naivt at tro, at et projekt kan få alle til at stoppe, men det kan hjælpe processen i den rigtige retning, og derigennem hjælpe de mange piger der risikere at blive udsat for et sådant indgreb.

Rejse til Tanzania i februar 2020

Bo orienterede også om at han efter flere opfordringer er ved at planlægge en rejse til Tanzania for medlemmerne, som kommer til at foregår i januar/februar 2020. Bo har fået flere tilbud indhentet og vil i løbet af sommeren 2019, når detaljerne er mere på plads, rundsende en mail til medlemmerne med mulighed for tilmelding. Der vil være tale om en rejse på 14-15 dage med afgang ultimo januar 2020.

Prisen bliver forventelig i niveau kr. 23.000-25.000 pr. person.

Bo nævnte, at man godt kan få en billigere rejse med andet selskab, men denne rejse vil blive med Bo som guide og vil indeholde en række elementer, som man ikke vil kunne opleve med et sædvanligt rejsebureau. Der vil være max. ca. 20 deltagere, og tilmeldingen vil ske efter “først til mølle”-princippet. Derudover skal der selvfølgelig være et vist minimum deltagere for at rejsen kan gennemføres.

Programmet vil i hovedtræk se ud som følger – nærmere info følger med Bo’s mail i sommeren 2019:

 1. Afrejse fra Billund, henholdsvis København, med fly til Tanzania via Amsterdam, hvor gruppen mødes og følges ad fra Amsterdam til Tanzania.
 2. Ankomst i Arusha, Tanzania, om aftenen, hvor man indkvarteres på TCDC som er det center, hvor Bo (og Alice) har arbejdet . Bo som leder af centret
 3. En dag på centret til at blive “afklimatiseret” ovenpå rejsen. Rundvisning på centret. Guide til nærmeste lille by
 4. Dag 2 afhentes gruppen på centret i safaribiler og kører afsted på safarai, som vil omfatte både Tarangire, Ngorongoro krateret, og Serengeti sletten.
 5. Efter nogle dage på safari køres op til landsbyen ved Lake Natron, hvor Elias’ familie og boma skal besøges. Mulighed for at se Foreningens aktiviteter såsom Vandprojekt, Engelsk undervisning, besøge skoler med sponsorbørn samt en tur til et stort vandfald, komme ned til søen og se flamingoer, få grillstegt ged etc.
 6. Efter besøg hos Elias køres tilbage på centret i Arusha med en enkelt overnatning
 7. Flyver til Zanzibar og bor i Stonetown med en overnatning
 8. Derfra til nord-øst-kysten på resort med 3 nætter. Afslapning ved pool, badning i havet, krydderi-tur m.m.
 9. Hjemrejse til Danmark, formentlig via Nairobi til Amsterdam og derfra til Billund eller København

Nærmere info følger senere. Mulighed for at deltage i en rejse for livet.

Flere på “venteliste”

Under det årlige besøg i Tanzania er der altid mange, som kommer forbi Bo og gruppen, med ansøgning/anmodning om støtte/sponsorat til skoleuddannelse etc. Foreningen kan ikke hjælpe alle, men forsøger at prioritere de børn/unge, som har størst behov.

Eksempelvis er der nu to forældreløse børn, hvor moderen døde for ca. 10 år siden, og faderen i februar 2019. Børnene går på secondary school og står nu til at blive smidt ud af skolen. Her har Foreningen besluttet at støtte børnene, medmindre der findes privat sponsor til de pågældende børn.

Derudover er det kommet frem, at flere søger såvel støtte fra Foreningen som fra den lokale organisation, “turist-kontoret”, hvor overskuddet går til at støtte bolig til læge, skolebørn m.m. Der er nu etableret et samarbejde mellem Foreningen og “turist-kontoret”, så det sikres, at den samme ansøgning ikke behandles begge steder / der ydes støtte fra flere sider til samme barn/projekt.

Besøg af Elias og Mathias i Danmark i sommeren 2019

Bo og Alice har i privat regi inviteret Elias og Mathias til Danmark til august 2019. Der vil i den forbindelse også blive arrangeret et møde i Jylland (lørdag den 10. august 2019) og et møde på Sjælland (lørdag den 24. august), hvor medlemmer og andre kan komme og møde “den hvide maasai” (Bo) og to “rigtige” maasaier.

Andre projekter i 2019

Der blev spurgt til, om der er andre planlagte projekter for 2019. Det er der ikke – omskæringsprojektet forventet at tage megen tid.

Sundhedstilstand

Der blev spurgt til om sundhedstilstanden i den lille landsby var blevet bedre – og det er bestemt tilfældet. Det at have fået rindende vand og dermed også større renlighed har fjernet flere sygdomme. Børnedødeligheden er ligeledes faldet.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 15:30

Som dirigent Jens Mønster

For referat Ieben Christensen

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand:                              Poul Hasager – på valg i 2021

Næstformand:                     Birgit Mønster – på valg i 2020

Bestyrelsesmedlem:          Bo Kristiansen – på valg i 2021

Bestyrelsesmedlem:          Ieben Christensen – på valg i 2020

Bestyrelsesmedlem:          Erik T. Hansen – på valg i 2021

Udnævnt til daglig leder:   Bo Kristiansen – på valg i 2021

Formandens Beretning på Generalforsamlingen den 28/4 2019

 

Jeg vil i min beretning forsøge at give en status over det der er sket i 2018 – den økonomiske side af sagen vil blive belyst under regnskabsaflæggelsen.

Medlems status:

Ultimo 2016 Ultimo 2017 Ultimo 2018 I dag 28/4
Familie medlemskaber 42 52 60 60
Personlige Medlemskaber 13 12 14 15
Firma medlemskaber 3 2 3 3
Total 58 66 77 78

Udbredelse af kendskab til foreningen

Udbredelse af foreningen går gennem Mund-til-mund, vores hjemmeside, vores folder samt gennem Bo Kristiansens foredrag ”Den hvide Maasai”.

Medlemstallet har i hele foreningens levetid været støt stigende. Vi har i bestyrelsen ikke i det sidste år foretaget aktiviteter udover hvad jeg har beskrevet under Udbredelse for at øge vores medlemstal. Vi ønsker i bestyrelsen at få medlemmer, der går ind for at støtte, det som foreningen står for – så derfor vil vi ikke presse folk, der måske ikke ønsker at blive medlem. Men vi kan kun anbefale alle medlemmer at udnytte alle muligheder for at fortælle interesserede om foreningen, således at vi kan forsætte det støt stigende medlemstal.

Jo flere medlemmer jo flere gode ting kan vi gøre i Tanzania.

Foreningens hovedaktiviteter i 2018 har været

 • Skoleuddannelse (Sponsorarter)
 • Skoleuddannelse betalt af foreningen
 • Sponserede projekter
  • Vandprojekt
  • Engelsk Undervisning
  • Legeplads ved skolen
 • Støtte til Liyang’iry klanen
 • Indsamlingsnævnets regler
 • Ny Persondatalov
 • Nyt projekt ”Omskæring”
 • Nye Vedtægter

Skole uddannelse (Sponsorarter)

Christina datter af Elias Ndurway: Afsluttede i december 2017 Form 4 på Enaboishu Secondary School i Arusha. I foråret 2018 måtte vi flytte hende fra Engaresero til Arusha, fordi hun blev mobbet i landsbyen da hun ikke var omskåret. Dette har fået os til at undersøge muligheder for at lave et projekt om ”Omskæring”, det vil jeg beskrive lidt mere under ”projekter”

Vi fik Christina optaget på et 1 årig Diplom kursus som Børnehavelærerinde på IBES i Arusha og vi fik lavet en ”plejeaftale” med Glory Mswia, Arusha, således at hun kunne bo der. Christina skal afslutte kurset i maj måned og så håber vi, at hun vil kan finde job i en børnehave.

Daudi son af Elias Ndurway: Der for et par år siden blev flyttet fra den lokale folkeskole i Engaresero til Mwalimu Annas English Medium School i Mtu-wa-Mbu (en privat skole).

Daudi blev ved afslutning af standard 4 i 2017 nr. 1 på hans klassetrin ud af 75 elever – hvilket han den dag i dag stadig er. Han er også blevet valgt til duks i klassen og her i år er han af alle skolens elever blevet valgt til duks for hele skolen.

I dag går Daudi i Standard 6.

Monica datter af Christopher Ndurway: Der også blev flyttet sammen med Daudi til Mwalimu Annas English Medium School i Mtu-wa-Mbu har også i 2018 klares sig rigtig godt, da hun startede på skolen i 2017 var hun nr. 54 på klassetrinnet, midt på året var nu nr. 45 men ved den officielle eksamen ved udgang af Standard 4 var hun nr. 14 blandt de 75 elever på hendes klassetrin. Ved udgangen af 2018 var hun nr. 4 hvilket hun også er her i første test i år. En virkelig stor og flot fremgang.

I dag går Monica i Standard 6.

Esther Humphrey datter af maasai familie fra Engaresero: Som vi har sponseret siden 2017 går også på Mwalimu Annas English Medium School i Mtu-wa-Mbu. Esther klarer sig også godt og har ligget som enten nr. 1 eller 2 de sidste par år. Ved udgangen af 2018 var hun nr 2 på hendes klassetrin. Esther går nu i Standard 4

Neema Loshipa Sadira datter af tidl. Excecutive Officer Loshipa Sadira fra Engaresero: Har foreningen sponseret siden starten af 2018, hun går i skole i Loliondo på Bright English Medium Primary School som også er en privatskole. Neema gå nu i standard 6.

Paulina Eliya Mollel datter af Eliya fra Engaresero: Samtidig med Neemas ansøgning fik vi også ansøgning fra Paulinas forældre, Paulina har vi også støttet siden starten af 2018. Hun går på Peace House Secondary School Arusha. Paulina skal i år afslutte Form 6.

Skole uddannelse (dækket af foreningen uden sponsorater):

Elever på Regerings skoler, her har vi dækket forskellige udgifter til at have eleverne i skole, da selvom der ikke er direkte skolepenge, så er der en del omkostninger som forældrene skal udrede for at beholde eleverne på skolen og her har vi hjulet med disse betalinger.

Neema Yona datter af Yona Ndurway: Afsluttede i 2018 Form 2 på Lake Natron Secondary School og er her til januar i 2019 fortsat i Form 3

Nemburis Npir datter af Npir Alais: Afsluttede i 2018 Form 2 på Lake Natron Secondary School og er her til januar i 2019 fortsat i Form 3

Ndebelai datter af enlig mor fra Engaresero er plejebarn hos Elias Ndurway: Går i standard 4 på den lokale folkeskole, hun er blevet støttet med uniform og div. forældrebidrag til den ”ellers gratis” folkeskole.

Maria Elias, datter af Elias Ndurway: Går i standard 4 på den lokale folkeskole, hun er blevet støttet med uniform og div. forældrebidrag til den ”ellers gratis” folkeskole.

Selina Sitaya Masiaya datter af fjen slægtning til Elias bor hos Elias:  Går i standard 3på den lokale folkeskole, hun er blevet støttet med uniform og div. forældrebidrag til den ”ellers gratis” folkeskole.

Yohana Christopher søn af Christopher Ndurway: Vi fik ansøgning fra Yohana, der for en del år siden afsluttede Form 4 om at sponsere et 1 årig diplom kursus som Guide og Driver på Tropical Institute i Arusha. Et kursus som gerne skulle muliggøre at Yohana skal kunne få job i turist industrien og derved blive selvforsørgende. Denne ansøgning blev bevilget af Foreningen og som vi valgte at sponsere ud af egne midler. Yohana afslutter uddannelsen her i 2019.

Tobiko Yona søn af Yona Ndurway: Lige så med Tobiko som afsluttede Form 4 på Lake Natron Secondary School. Tobiko søgte, også om sponsorat til Guide / driver uddannelsen i Arusha – og det bevilgede foreningen også ud af egne midler. Tobiko afslutter uddannelsen her i 2019.

Projekter:

Vandprojekt på Monic School:

Foreningen har i 2018 på anbefaling fra Bystyret i Engaresero været ude og kigge på Monic Primary School ca. 15 km nord for Engaresero for at se på om vi kunne lave et vandprojekt til skolen som også er en kostskole. Skolen har ikke rent drikkevand. Vi undersøgte forholde og fandt at der godt kunne laves et vandprojekt.

I løbet af 2018 søgte vi og fandt en sponsor til projektet. Materialer blev i 2108 opkøbt lige før jul i Arusha og selve projektet blev så implementeret i januar i år da Bo Kristiansen var alene i Tanzania før resten af gruppen sluttede sig til.

Så i dag har skolen nu også rent vand til sine kost elever og lærere.

Engelsk undervisning

Engelsk projektet har løbet hele 2018 og under vores evaluering på besøgsrejsen i februar 2018 blev det besluttet først og fremmest at forsætte projektet, der allerede havde haft en positiv impact i landsbyen. En anbefaling fra evalueringen var også at opdele holdet i to niveauer for at sikre en optimal indlæring. Der var simpelthen for stor forskel både alder og niveau på elleverne.

Så nu går det ene hold mandag og onsdag og det andet tirsdag og torsdag, det er en dag mere end oprindeligt om ugen, men effekten har været meget tilfredsstillende.

Et par af eleverne der deltager i projektet ligger nu nr. 1 i deres klasse i engelsk på skolen.

Der er som ventet også udfordringer med et sådant projekt, vi holdt under vores besøgsrejse i år igen en evaluering med lærerne. Og her blev det besluttet, at de skulle indkalde alle forældre til et forældremøde for at stramme lidt op på f.eks. det at komme til tiden, huske hæfter og blyanter o.s.v.

Dette møde blev afholdt i februar i år kort tid efter besøgsrejsen. Og nu er der strammet op på det. Vi håber, at sponsor på basis af vores anbefaling vil fortsætte endnu et år.

Legeplads ved skolen i Engaresero

Legepladsen der blev etableret i 2017 har været flittigt brugt, men i december 2018 meddelte skolen, at de nylonreb der var på gyngerne nu ikke længere kunne holde – den ubarmhjertige sol ved Lake Natron havde mørnet dem.

Det blev aftalt, at Bo Kristiansen skulle se på dem under besøgsrejsen – som aftalt så gjort – og alle reb til gynger blev kasseret.

Foreningen besluttede under besøget at kontakte leverandør i Arusha, der kunne fortælle, at nu leverede de gynger med kæder af samme årsag. Vi bestilte derfor straks kæder som i dag er på plads – se artikel på vores hjemmeside.

Efterfølgende så har vores sponsor til legepladsen også sponseret udskiftning til metalkæder, hvilket vi takker for.

Støtte til Liyang’iry klanen

Under året har vi støttet familien med penge til at reparere vandrør, der blev ødelagt i regntiden i foråret 2018 samt nogle besøg på hospital mest af deres børn.

Underbesøgsrejsen her i 2019 blev det også besluttet af Elias moder Melio skulle på hospital og undersøges for sukkersyge, der var tegn på sukkersyge, så efter et familieråd gik hun modvilligt med til at tage på hospital og lade sig undersøge – heldigvis så var diagnosen ikke sukkersyge med alm. alderdom.

Indsamlingsnævnets regler

Under året har vi også fået ændret vores hjemmeside, således at vi ikke kommer i konflikt med reglerne udstukket omkring det at indsamle midler til projekter og lignende.

Ny Persondatalov

For at leve op til de nye regler om persondata ansvar er Foreningens regler om Privatlivspolitik blevet udarbejdet og gjort tilgængelige på vores hjemmeside.

Nyt projekt ”omskæring”

Som tidligere nævnt så fik mobningen af Christiana os til at undersøge mulighederne for at lave et ”Awareness projekt” for at stoppe omskæring og for at lokalsamfundet accepterer de piger der har fravalgt omskæring.

Under besøgsrejsen i 2018 blev der afholdt møder om det og i løbet af foråret forsatte denne dialog via mail og vi fandt frem til BAWAKIMO som er en Maasai kvinde NGO om tidligere har gennemført et sådant projekt i Monduli som er nabo distrikt Lake Natron.

I fællesskab har vi beskrevet et projekt samt lavet en samarbejdsaftale – hvor fordelingen er således at BAWAKIMO primært står for implementeringen og vi står for at søge midler samt at afrapportere i forhold til donationen.

Samarbejdsaftalen blev underskrevet under besøgsrejsen i februar og vi er nu i fuld gang med at søge midler til projektet gennem CISU i Danmark. CISU – Civilsamfund i Udvikling administrerer for DANIDA midler til projekter rettet mod lokalsamfund. Projektet er sat til at løbe over 6 måneder.

Nye Vedtægter

Vi har også arbejdet med at få ajourført vore vedtægter, som det blev nævnt på sidste års generalforsamling, så trængte de til en ajourføring. Dette er blevet gjort og vi skal senere i dag stemme om de nye vedtægter.

Det var, hvad der fandt vej til min beretning for 2018.

28-04-2019

Poul Hasager

formand