GENERALFORSAMLING 2021. M/ FORMANDENS BERETNING

GENERALFORSAMLING 2021. M/ FORMANDENS BERETNING

Referat: Bestyrelsesmedlem, Vinni Bak Kristiansen

Generalforsamlingen blev afholdt søndag den 20. juni 2021 kl. 13:00 hos medlemmerne Inge Lise og Svend Ole Jørgensen, Elmevej 29, Blovstrød 3450 Allerød. I år var fremmødt 26 medlemmer.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for alle tre typer medlemskaber
 5. Valg til bestyrelsen. På valg er Poul M. Hasager, Bo Kristiansen og Erik T. Hansen alle tre er villige til genvalg
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen
 7. Valg af revisor
 8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at antage en registreret eller statsautoriseret revisor, som ekstern revisor, såfremt dette måtte vurderes hensigtsmæssigt, og den generalforsamlingsvalgte revisor ikke er registreret eller statsautoriseret.
 9. Behandling af indkomne forslag
 10. Eventuelt


I fravær af formand, Poul Hasager, bød daglig leder, Bo Kristiansen, velkommen til generalforsamlingen på bestyrelsens vegne og takkede for det fine fremmøde herefter gik generalforsamlingen i gang jf. dagsorden ovenfor.

Ad 1 – Valg af dirigent

Det blev foreslået, at Jens Mønster blev valgt som dirigent. Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig,

Ad 2 – Formandens beretning

Formand Poul Hasager måtte desværre blive hjemme af helbredsmæssige årsager, hvorfor Bo Kristiansen stod for formandens beretning på denne generalforsamling

Hele formandens beretning kan læses nederst i dette referat. Her er udtaget nogle af de overordnede punkter.

2020 har været et specielt år pga. Corona – også i Tanzania. Det har bla. betydet, at rejse dertil ikke har været mulig siden medlemsrejsen i starten af året.

Bestyrelsen har forestået en medlemskampagne, der har været medvirkende til, at vi er steget fra 94 medlemmer ultimo 2020 til 108 medlemmer ved generalforsamlingens afholdelse.

Medlemmerne sponsorerer p.t. 19 børn og med foreningens skolesponsorater er vi nu oppe på hele 29 skolebørn.

Bo sendte en stor tak til Elias og Mathias for det store arbejde i forbindelse med børnenes skolegang.

Foreningen vil forsøge at få videohilsener fra alle de sponserede børn i december måned. Disse hilsener vil blive sendt videre til sponsorerne.

Projekter 2020 blev gennemgået og kan læses nedenfor i formandens beretning.

I forhold til en medlemsrejse vil denne tidligst kunne ske i 2023. Foreningen vil informere medlemmerne, når der er noget i støbeskeen.

Bestyrelsen arbejder på følgende nye projekter: Uddannelse af Ngaribas, Stiprojekt samt CISU-projekt til fremmelse af turistindustrien i samarbejde med turistkontoret. Alle tre forventes finansieret af CISU. Mere herom kan læses nedenfor i formandens beretning. Medlemmerne vil desuden blive orienteret løbende herom.

Formandens beretning blev taget til efterretning.

Ad 3 – Aflæggelse af regnskab

Daglig leder, Bo Kristiansen, fremlagde regnskabet. Regnskabet er godkendt af revisor og blev ligeledes godkendt på generalforsamlingen.

Ad 4 – Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent

Budgettet blev gennemgået og bestyrelsen anbefaler at kontingent forbliver uændret for 2021. Donationer modtages dog gerne.

Der var spørgsmål omkring de høje gebyrer i budgettet. Bo forklarede omkring de omkostninger der ligger fra Nordea i forhold til foreningsgebyr, gebyr for udenlands overførsler samt omkostninger for Mobilepay.

Budget og forslag for kontingent blev godkendt.

Ad 5 – Valg til bestyrelsen

På valg er Poul M. Hasager, Bo Kristiansen og Erik T. Hansen. Alle tre er villige til genvalg og blev valgt til yderligere to år i bestyrelsen.

Ad 6 – Valg af suppleanter til bestyrelsen

Suppleanterne fra sidste år John W. Pedersen og Torkil Høft var også villige til genvalg og begge blev genvalgt for 1 år.

Ad 7 – Valg af revisor

Bestyrelsen indstiller Jens Mønster til at fortsætte som revisor. Jens blev genvalgt.

Ad 8 – Statsautoriseret revisor

Bestyrelsen bad på mødet om bemyndigelse til, at kunne antage en registreret eller statsautoriseret revisor, som ekstern revisor, såfremt dette måtte vurderes hensigtsmæssigt. Den generalforsamlingsvalgte revisor ikke er registreret eller statsautoriseret, og dette kan være nødvendigt f.eks. i forbindelse med CISU-projekter. Punktet blev godkendt af generalforsamlingen

Ad 9 – Behandling af indkomne forslag

Der blev ikke fremsat forslag.

Ad 10 – Eventuelt

A)
Jørgen Rasmussen fremsagde hilsener til forenings medlemmer fra en tidligere Andelsbank kollega Peter Arvidsen samt bragte en stor hilsen fra Rotary i Faxe som var primær sponsor af vores 2. vandprojekt, hvilket de besluttede efter at de havde hørt Bo’s foredrag Den Hvide Maasai.

B)
Der blev spurgt til CISU-projekter, som er i støbeskeen. Bo informerede desuden om, at bestyrelsen vil søge fonde om hjælp til at ”de fire tanter” kan komme i en engelsktalende Boarding School.

C)
Der blev spurgt til, om Mathias, Elias og bestyrelsen oplever, at der er sået splid i lokalbefolkningen i forhold til, hvilke børn der udvælges til skolegang.

Bo fortalte, at foreningen er blevet meget populær i landsbyen eftersom vi støtter bredere end tidligere, blandt andet med vandprojekter og engelsk undervisning.

D)
Der blev spurgt til, om der opleves korruption i forbindelse med foreningens arbejde.

Eftersom vi har direkte kontakter i Tanzania, har vi ingen mellemled og brug af lokale ”ikke-tilknyttede folk”. De personlige relationer betyder, at vi ikke oplever nogen form for korruption.

Øvrige spørgsmål under generalforsamlingen

Tidligere blev der fremført følgende spørgsmål til bestyrelsen:

A)
Hvis Mathias, i forbindelse med arbejdet omkring et fodboldakademi, skal flytte til Arusha, vil det have betydning for det arbejde han foretager i LNMS?

Bo forklarede, at dette kan være en stor fordel, eftersom vi har mange aktiviteter i Arusha og når han så bor der vil vi i mange situationer kunne undlade at lade enten Elias eller Mathias rejse fra Lake Natron til Arusha.

Mathias vil også kunne sørge for indkøb og derefter sende varerne afsted med bussen. Det begrænser dermed tidsforbrug samt omkostninger i forbindelse med indkøb og levering af varer.

B)
Fortsætter Beatrice med engelskundervisningen, og hvad sker der, hvis hun flytter til Arusha?

Beatrice fortsætter som lærerinde, og ved flytning vil foreningen finde en ny løsning, så projektet kan fortsætte.

Der blev i øvrigt spurgt til, hvad der vil ske med engelskundervisningen, hvis Beatrice bliver gravid. Det vil ingen betydning have for projektet, da det er sædvane at man begynder at arbejde straks efter fødslen.

Efter Evt. afsluttede dirigenten generalforsamlingen og takkede for god ro og orden.

Konstituering:

Efter Generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

 • Formand: Poul Hasager
 • Næstformand: Birgit Mønster

Bo Kristiansen blev genvalgt som Daglig leder (gælder for 2 år).

Formandens Beretning

Jeg vil i min beretning forsøge at give en status over det der er sket i 2020 og i også lidt om starten på 2021 – den økonomiske side af sagen vil blive belyst under regnskabsaflæggelsen.

Året 2020 står også i vores forening som lidt et specielt år på grund af Corona og den måde Corona ramte hele verden.

Medlems status:

Ultimo 2016Ultimo 2017Ultimo 2018Ultimo 2019Ultimo 2020I dag 20/6 2021
Familie medlemskaber425260707482
Personlige Medlemskaber131214181813
Firma medlemskaber323123
Total5866778994108

Medlemstallet har i hele foreningens levetid siden stiftelse i 2015 været støt stigende

Vi ønsker i bestyrelsen at få medlemmer, der går ind for at støtte, det som foreningen står for – så derfor altid lagt vægt på, at vi ikke vil presse folk, der måske ikke ønsker at blive medlem. Men vi besluttede dog i slutningen af 2020, at vi i januar februar 2021 skulle køre en kampagne for at fortælle hvor god en forening vi har i det håb, at vi kunne få flere medlemmer og derved også flere muskler.

Det er jo klart at jo større antal medlemmer jo mere kan vi støtte.

Vi synes selv at vores kampagne her i begyndelsen af 2021 har givet os et godt udbytte, vi kan konstatere en stigning i 2021 på 15% procent hvoraf en stor del skyldes kampagnen og de resterende skyldes en indsats af medlemmer. Vi er meget glade for de nye medlemmer vi har fået.

Foreningens hovedaktiviteter i 2020/21 har været:

 • Skoleuddannelse – Sponsorater samt Uddannelse betalt af foreningen
 • Sponserede projekter
  • Engelsk Undervisning
  • Projekt mod omskæring af piger
  • Reparation af Vandprojekt 2
 • Støtte til Lyang’iry klanen
 • Projekt motorcykel
 • Medlemmers rejse til Tanzania 2020
 • Medlemskampagne i januar / februar 2021
 • Planlægning af nye projekter

Skoleuddannelse (Sponsorater)

De sidste par år har vi aktivt fortalt om skolesponsorater gennem foreningen, hvor et medlem tegner sig for et helt eller et delsponsorat. Alle pengene fra sponsoratet går 100% til dette barn uden administrationsomkostninger. Vi er meget stolte af at ligesom med medlemstallet så har tallet af børn sponseret af medlemmer og så stille og roligt steget gennem årene-

Vi har således i dag 19 børn der er sponseret af medlemmer af foreningen.

Skoleuddannelse (dækket af foreningen uden sponsorater):

Udover de børn der er dækket af et skolesponsorat (betalt af medlemmer), så støtter foreningen af de frie midler også en del børn. det gælder primært børn i Primary School (folkeskolen). Børn i Pre-Primary (Børnehaveklasse) samt unge på korte uddannelser. 

Samlet antal børn der pt. modtager hjælp gennem foreningen

Vi har således 29 børn der pt. modtaget hjælp til deres uddannelse

Tak til Elias og Mathias for hjælp til Skolebørnene

Under skoleuddannelse har vi også en del omkostninger til at holde det hele i gang. Her spiller Elias og Mathias en central rolle – uden deres hjælp ville vi ikke kunne gennemføre det, vi gør for børnene.

De sørger for at alle børne kommer til og fra skole samt for at betale for skolepenge, eller for diverse nødvendigheder såsom tandbørste, sæbe, blyanter, sokker og trusse, bøger samt uniform osv. For at gøre det må de rejse til Arusha efter penge og for at købe f.eks. bøger. De deltager også i møder på skolerne, når der kaldes til det.

Så udover direkte udgifter til skolegang har foreningen også en del udgifter til rejse og kost og logi for de to herrer.

Projekter:

Engelsk Undervisning


Engelskprojektet der har løbet siden 2017 er stadig en succes. Det startede med 12 elever hvor de fleste kom fra Elias Boma og tre var udvalgt af skolen som lægger lokaler til. I dag er det næsten omvendt, de fleste fra Bomaen er kommet videre og nye elever tiltrådt er alle valgt af skolen sammen med Mathias og Beatrice som står for undervisningen.

Projektet er stadig en succes bl.a. således ligger alle eleverne i toppen i deres respektive klasse, når vi taler om Engelsk. I 2020 var projektet lukket ned den periode som skolerne i Tanzania var lukkede på grund af Corona.

Beatice vores lærer foreslog i 2020, at vi skulle udvide hvert hold til 10 elever og derved give 20 elever mulighed for at forbedre deres Engelsk. Hun fremsendte et forslag som blev godkendt af bestyrelsen så nu er der i alt 20 børn fra landsbyen som modtager ekstra gratis engelsk undervisning.

Projekt ”mod omskæring af piger”

Projektet var planlagt til at løbe året ud 2019. I november 2019 stod det dog klart, at projektet ville også løbe ind i 2020, bl.a. på grund af kraftige regnskyl i forbindelsen med den korte regn, som i 2019 blev til en lang regn fra oktober til februar.

Som I blev informeret på sidste års generalforsamling så blev vi på grund af Corona nødsaget til at aflyse Evaluerings rejsen planlagt til april 2020.

Vi måtte derfor afrapportere til CISU (Civilsamfund i udvikling) der på vegne af DANIDA står for sponsoratet uden denne evaluering.

Det blev derfor aftalt med CISU, at vi laver den afsluttende projektrapport og evaluering baseret på BAWAKIMOs månedsrapporter, deres evaluering samt vores møder med ældre i landsbyen under besøget i januar/februar i 2020.

I efteråret 2020 fik vi endelig godkendelse fra CISU af vores projekt.

Konklusionen er at projektet har været en stor succes:

 • Projektet har gjort at ca. 75 % af lokalbefolkningen nu forstår hvad omskæring gør ved pigerne.
 • .
 • Projektet har også betydet at Maasai Ældre (Alaigwanani) i Engaresero ikke længere vil tvinge nogen til at blive omskåret.
 Antal personer
Antal personer der har deltaget I projektets aktiviteter (primary target group)1941
Antal personer der indirekte er blevet påvirket uden at havde deltaget aktivt I aktiviteterne (secondary target group)2340

Det er selvfølgeligt svært at måle på et projekt som forøger at ændre en holdning, er holdningen ændret eller siger de det bare?

Vi oplevede her I foråret 2021, at da vi skulle have en fader i forbindelse med et skolesponsorat til underskrive erklæring om at hans datter ikke måtte omskæres, så udbrød faderen det er der ikke problem ved for det vil hun ikke efter at der sidste år kørte det her projekt om omskæring, så det havde han opgivet. Et godt bevis på at vores projekt har betydet noget.

Reparation af Vandprojekt 2

Under vores medlemsrejse i foråret 2020 opdagede vi at regnen havde ødelagt indtag fra projekt 2, således at både projekt 1 og projekt 2 kun fik vand fra det gamle indtag fra 2013.

På sidste år generalforsamling besluttede vi at vi skulle forsøge at indsamle midler til at reparere vandprojekt 2. Denne indsamling blandt medlemmer blev en stor succes. Så projektet blev gennemført som planlagt.

Da projektet var færdigt, blev Bo kontaktet af Elias. Han foreslog, at vi skulle udvide det oprindelige projekt en lille smule, og ansætte et par løsarbejdere til at lave en mur af sten således, at når der næste gang kom en flodbølge, vil den løbe udenom indtaget i stedet for at ødelægge det. Det syntes Bo var en rigtig god ide (han har selv tidligere foreslået det), så det satte vi i gang, og det er nu også gennemført.

Det er ikke alene foreningens vandprojekter der har været en kæmpe succes. Da det 1. projekt blev sat i gang i 2013, var Elias fuldstændig på bar bund vedr. økonomien, rørledninger, samlemuffer, styring og rekruttering af arbejdshold m.v., så det styrede Bo helt og holdent. Hans tilstedeværelse var derfor absolut nødvendig. Ved det nuværende projekt har Bo´s tilstedeværelse været en umulighed grundet Corona. Elias har derfor kørt projektet selv, dog med lidt konsulenthjælp fra Bo. Noget af en udvikling som også betyder, at vandforsyningen er i gode hænder dernede.

Jeres bidrag har fuldt ud dækket omkostningerne ved projektet. Ja, der blev faktisk et mindre overskud, som vi har sat til side til fremtidige reparationer af vandprojektet.

Støtte til Liyang’iry klanen

Vi har også det seneste år støtte klanen og Ndurway familien. På sidste års generalforsamling i juli blev I orienteret om støtten på grund af den Verdensomspændende Corona nedlukning som selvfølgelig også ramte landsbyen Engaresero.

Derudover har vi støttet klanen og familien primært med hjælp når der var nogen syge. Denne hjælp er gået både til at sende dem på sygehus i Mto wa Mbu, i Karatu og i enkelte tilfælde i Arusha samt den medicinske behandling. I Tanzania betaler man kontant for at besøge læger og være på sygehus.

Projekt Motorcykel

Daniel Loserian Laizer havde vi givet et Income Generation lån til køb af en motorcykel (PikiPiki). Denne skulle han anvende til lokal taxikørsel og derved tjene penge således at han kunne blive selvstændig erhvervsdrivende og tilbagebetale lånet. Vi havde aftalt et månedligt beløb der skulle indbetales til Elias Ndurway. Det lykkedes i 2020 Daniel at tilbagebetale hele lånet og endda før tid. Så nu er motorcyklen overdraget til ham som hans ejendom.

Medlemmers rejse til Tanzania i 2020

Denne rejse blev gennemgået på sidste års generalforsamling så jeg vil blot nævne at jeg og jeg tænker alle deltagerne er glade for, at vi fik den gennemført inden Corona for alvor rullede ud over hele verden. Vi håber, at vi snart er på den anden side så vi kan begynde at tale om den næste medlemsrejse.

Medlemskampagne januar / februar 2021

Som nævnt under Medlems Status, så har vi her i foråret gennemført en medlemskampagne for at se om vi kunne få flere medlemmer og derved også flere til at støtte vores gode sag.

Først fik vi a ajourført vores hjemmeside, således at det var lettere at finde de relevante oplysning (nye Drop-down menuer osv)

Der blev lavet et Fact-sheet hvor et par medlemmer fortalte om deres glæde ved at være skolesponsor i foreningen.

Dette blev sammen med en fin beskrivelse af Svend Ole Jørgensen (tak til Svend Ole) sendt rundt til alle medlemmer i Andelsbankens Pensionistforening.

Samme beskrivelse blev også rundsendt i en lokal Andelsbank/Unibank/Nordea pensionist klub i Silkeborg af Ole Dahlgaard – også tak for det til Ole.

Endvidere er det sendt rundt til ”Et oplevelsesnetværk” i Silkeborg af Leo Christensen – Også tak til Leo.

Herudover blev der skrevet et opslag på Facebook siden ”Andelsbanken” samt selvfølgelig og et opslag på vores egen Facebook side – dette opslag blev også boosted og nåede ca. 4.000 i Silkeborg og omegn.

Planlægning af nye projekter

Vi har i 2020 og også fortsat her i 2021 arbejdet med at planlægge nye projekter der kan støtte vores venner i Engaresero.

 1. Som vi nævnte på sidste års generalforsamling så var en af anbefalingerne fra vores omskæringsprojekt at vi skulle gennemføre et nyt projekt – Uddannelse af Ngaribas (dem som foretog omskæringer tidl.) til jordemødre. Et kursus på TCDC kunne måske være en mulighed. Dette projekt skulle sikre en lavere dødelighed ved fødsler samt at Ngaribas kunne opretholde deres status i maasai stammen nu hvor de ikke længere skal omskære små piger.

Penge til dette projekt skal vi søge hos CISU. Pt. Ligger bolden hos vores samarbejdspartner i Tanzania BAWAKIMO, de skal forsøge at lave en projektbeskrivelse på hvad kurset skal indeholde.

 • I oktober / november 2020 blev vi kontaktet af ”byrådet” i Engaresero gennem Elias, de ville gerne have os til at reparere en fodsti fra landsbyen op på højdedraget. I januar modtog vi en officiel ansøgning fra ”byrådet” og som I har læst i Nyhedsbrevene, så arbejder vi aktivt på dette projekt. På vores YouTube kanal ligger et kort videoklip på ca 1½ min., dette klip viser tydeligt problemstillingen.

Vi håber, at dette projekt kan blive gennemført, når vi når lidt længere med planlægningen vil vi præsentere ideen for CISU, hvor vi forventer, at vi skal have projektet finansieret.

Dette er et projekt der virkelig kan hjælpe landsbyen. Dagligt så anvender ca. 50 personer stien og dagligt så går ca. 9.000 får og geder samt ca. 3.300 køer ned og op af stien.

 • På lang sigt kan et nyt CISU Projekt være – Støtte til at udvikle ”Engaresero Turistkontor” og markedsføre området overfor turistindustrien, men det må vente til når Corona er ovre.

Det var, hvad der fandt vej til min beretning for 2020/21.

20. juni 2021

Poul Hasager, formand