GENERALFORSAMLING 2020. M/ FORMANDENS BERETNING

GENERALFORSAMLING 2020. M/ FORMANDENS BERETNING

Lørdag, den 4. juli 2020, kl. 14:30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Lake Natron Maasai Support hos Mønsters, Serup Tinghøjvej 49, 8632 Lemming. I år var fremmødt 30 medlemmer hvilket er det største antal i foreningens historie

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning.
 3. Aflæggelse af regnskab – Hovedtal vedlægges – detaljeret regnskab vil være tilgængelig på generalforsamlingen
 4. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for alle tre typer medlemskaber.
 5. Valg til bestyrelsen. På valg er Ieben Christensen og Birgit Mønster. Ieben Christensen ønsker af arbejdsmæssige årsager ikke genvalg. Fra bestyrelsens side indstiller vi Vinni Bak Kristiansen
 6. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af revisor.
 8. Bemyndigelse til bestyrelsen til at antage en registreret eller statsautoriseret revisor som ekstern revisor, såfremt dette måtte vurderes hensigtsmæssigt, og den generalforsamlingsvalgte revisor ikke er registreret eller statsautoriseret.
 9. Behandling af indkomne forslag.
 10. Eventuelt

Foreningens formand, Poul Hasager, bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen og gik herefter over til pkt. 1.

Ad 1 – Valg af dirigent

Det blev foreslået, at Jens Mønster blev valgt som dirigent. Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig, også selvom den blev afholdt 4 dage efter seneste dato i henhold til vedtægterne. Nødlovgivning, i forbindelse med lock-down på grund af Corona, betyder, at den er afholdt indenfor tidsfristen.

Ad 2 – Formandens beretning

Poul Hasager aflagde beretning – se beretning nedenfor referatet
Beretningen blev taget til efterretning

Ad 3 – Aflæggelse af regnskab

Den daglige leder fremlagde regnskabet, der i år er revideret af ekstern revisor på grund af vores projekt støttet fra CISU.
De forskellige poster i regnskabet blev gennemgået, og hvad der indgik i de forskellige beløb. Det blev bl.a. fremhævet at der i 2019 var ekstraordinære indtægter der muliggjorde sponsering af kortvarige uddannelsesforløb til i alt kr. 15.567. Disse udgifter vil ikke komme igen i år.
Det blev bl.a. oplyst at kontingent og administrationsbidrag (indtægt) tilsammen udgjorde kr 53.450 og sponsorater til skolebørn i 2019 udgjorde kr. 71.897 tilsammen i alt kr. 125.347.

Efter et par spørgsmål, bl.a. om hvor stor del af indtægterne der kom fra kontingent, blev regnskabet godkendt

Ad 4 – Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for alle tre typer medlemskaber.

Den daglige leder udleverede en kopi af driftsbudgettet inkl. noter til budget. Budgettet blev gennemgået. Af budgettet fremgik det, at bestyrelsen foreslog uændret kontingent for 2020.
Budgettets hovedposter blev gennemgået og herefter blev budgettet godkendt.

Ad 5 – Valg til bestyrelsen

Formanden fortalte at Ieben Christensen og Birgit Mønster var på valg. Birgit var villig til genvalg, men Ieben ønskede ikke genvalg, da hun af sin arbejdsgiver havde fået besked på at ingen i firmaet måtte påtage sig tillidshverv, men at hun stadig, på trods af det, stod til rådighed for bestyrelsen i forhold til juridiske spørgsmål, hvilket vi i bestyrelsen er meget glade for.
Formanden takkede Ieben for hendes store indsats for foreningen specielt i forbindelse med revideringen af vores vedtægter sidste år.

På bestyrelsens vegne foreslog Formanden Vinni Bak Kristiansen som nyt bestyrelsesmedlem, Formanden gav en kort præsentation af Vinni, hvorefter hun og Birgit blev valgt med akklamation.

Ad 6 – Valg af suppleanter til bestyrelsen

Formanden fortalte at Alice Kristiansen og Anita Hasager, der havde varetaget hvervet som suppleanter, ønskede at trække sig. Suppleanter vælges for 1 år af gangen og Bestyrelsen foreslog Torkil Høft og John W Pedersen. Begge blev valgt med akklamation.

Ad 7 – Valg af Revisor

Formanden fortalte at Jens Mønster, der havde varetaget hvervet, var villig til genvalgt, og også Jens blev valgt med akklamation.

Ad 8 – Bemyndigelse til bestyrelsen til at antage en registreret eller statsautoriseret revisor, som ekstern revisor, såfremt dette måtte vurderes hensigtsmæssigt, og den generalforsamlingsvalgte revisor ikke er registreret eller statsautoriseret.

Den daglige leder redegjorde for, hvorfor vi sidste år havde ansat en registret revisor udover den på generalforsamlingen valgte, og at dette forhold også var relevant for 2020, da vi også i 2020 har CISU projektet.
Han anbefalede at generalforsamlingen gav bestyrelsen bemyndigelsen, hvilket blev enstemmigt vedtaget.

Ad 9 – Behandling af indkomne forslag

Bestyrelse oplyste, at der ingen indkomne forslag var.

Ad 10 – Eventuelt

Den Daglige Leder fortalte følgende om medlemsrejsen til Tanzania januar/februar i år.

Vi var i alt 29 medlemmer, der den 28. januar 2020 satte os på et KLM-fly mod Tanzania.

Turen var blevet planlagt således, at den indeholdt flere elementer.

 1. Besøg på Mellemfolkeligt Samvirkes kursuscenter TCDC – som ligger lidt udenfor millionbyen Arusha
 2. Safaritur til Tarangire National Park, Ngorongoro Crater og til Serengeti
 3. Besøg i Maasai land – nærmere bestemt Engaresero Lake Natron
 4. Besøg i Stone Town Zanzibar
 5. Bounty Land ved Det Indiske Ocean, Zanzibar

Turen gik rigtig godt. Den blev ikke helt som ventet, da der normalt er tørketid på den tid af året, men det havde klimaforandringerne sørget for ikke var gældende, så turen startede ikke ud med sol og varme.

Den korte regn, der normalt er i november/december – var denne gang startet allerede tidligt i oktober og så fortsatte den til februar, så det var vådt og grønt overalt.

Det betød bl.a., at den første dag på safarituren fik vi at vide, at hotellet vi skulle overnatte på, var blevet delvist skyllet væk og var oversvømmet. Det lykkes selskabet vi havde booket igennem at finde et alternativt sted – så det gik. Her fik vi så fri bar – det var ikke dårligt.
Det betød også, at vi ikke kunne køre alle steder i Nationalparkerne, for vejene var ufremkommelige – så vi fik ikke set det antal dyr, vi havde forventet.

Vi var også ude for at skulle vente en formiddag på et hotel i Serengeti, fordi det havde regnet kraftigt om natten. Vandet i floden var steget, så den ikke kunne krydses – det gav også fri bar.
På besøget i Maasailand fik deltagerne lov til at se og opleve det, vi som forening støtter dernede. Vi var på besøg hos familien Elias og hans familieboma. Vi så på vandprojekter, vi besøgte skoler, både hvor vi har vores Engelsk projekt samt også en privatskole, hvor vi har 5 sponsorbørn gående.

Og så sluttede vi af med badeferie på Zanzibar i det ”lune” nogen vil måske sige varme Indiske Ocean.

Bo sluttede med kommentaren – ”jeg er ikke ked af at vi kom hjem inden Coronapandemien brød ud”.

Herefter fortalte den Daglige Leder om Corona hjælp til Elias og hans familie

I nyhedsbrevet havde vi fortalt om situationen, og også årsagen til hjælpen.

Herefter har flere medlemmer spurgt om, hvorfor vi ikke sendte en mail rundt for at anmode om hjælp fra foreningens medlemmer.

Det skulle vi måske også have gjort, men det skyldtes primært, at vi fra bestyrelsens side er meget opmærksomme på, at vores forening ikke skal opleves som en tiggerforening.

Folk kan altid give bidrag, hvis de synes. Vi har da også efterfølgende modtaget Corona Hjælpe-bidrag fra medlemmer – og mange tak for det.

Hvis en lignede situation opstår, vil vi overveje at sende info rundt, som man kan agere på, uden det skal føles som en forpligtelse.

Til slut fortalte den Daglige Leder om Vandprojekt nr 2.

Medlemmerne der besøgte Tanzania, så hvordan og hvilke kræfter naturen har. Vores vandprojekt nr. 2, der blev lavet for at sende vand til nogle nye ”Bomaer” / familielandsbyer lidt længere ude end der hvor Elias bor, var blevet helt tørlagt. ”Kassen”, hvor vandet i kilden skulle opfanges for at blive sendt i rør til landsbyen, hang nærmest på klippevæggen, fordi flodbølger under regntiden havde flyttet sten og jord omkring kilden, så den nu udsprang næsten 1 meter under opsamlingskassen.

Heldigvis havde vi forbundet projekt 1 og 2 med hinanden i en fordelingskasse, så begge tanke får nu vand fra det gamle vandprojekt fra 2013.

Opsamlingen fra den store kilde i projekt 2 bør selvfølgelig repareres. Det var blevet besluttet, at Bo i forbindelse med evalueringsrejsen i april, skulle får lavet et budget, og derefter skulle se, om vi kunne finde midlerne til at reparere opsamlingen fra kilden.

Nu blev der jo ingen evalueringstur, så ikke meget er sket og i Coronatiden har fokus også været på så meget andet end dette projekt.

Det regner Bo med ændrer sig nu, og så skal vi i gang igen. Her forestiller han sig, at når budgettet er på plads, får I alle besked, og de der ønsker det kan give et bidrag til vandprojektet – som man i øvrigt har kunnet hele tiden. Det kunne måske også være muligt at få en Rotary afdeling eller en Lions Club til at give et delbidrag.

Når der er nok penge i flg. bestyrelsen, sætter vi arbejdet i gang. Men også her er det kun hvis man har lyst. Det hverken må eller skal opfattes som noget man skal bidrage til.

Spørgsmål fra medlem om hvor sikre vi var på at de gode oplysninger om Omskæringsprojektets succes kan forventes at fortsætte

Den Daglige Leder fortalte generalforsamlingen om, hvilke udfordringer der var, både før og efter projektet, på at måle succes, og hvad foreningen havde gjort, for at kunne dokumentere dette.
Bl.a. – at efterfølgende var vores projekt blevet nævnt på et møde for alle maasailedere som et rigtig godt eksempel på, hvordan man med succes kan implementere et projekt, der sætte fokus på at stoppe omskæring af maasaipiger.

Et medlem spurgte om foreningen kunne tænke sig at arrangeret endnu en medlemsrejse til Tanzania

Til det svarede den Daglige Leder, at det ikke var usandsynligt, at vi igen om et par år gentog rejsen under forudsætning af, at forhold omkring Corona er blevet afklaret. Flere medlemmer ville straks skrives på venteliste.

Herefter lukkede dirigenten mødet og takkede for god ro og orden samt det flotte fremmøde.

For referat
Birgit Mønster

Konstituering:

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Poul Hasager
Næstformand: Birgit Mønster

Jobbet som daglig leder besluttes af bestyrelsen for to år af gangen og det udløber til næste år. Så indtil generalforsamlingen 2021 fortsætter Bo Kristiansen som daglig leder.

Formandens beretning

Som dirigenten oplyste, skal den årlige generalforsamling afholdes inden udgangen af juni. Det har vi i år ikke helt klaret, men næsten; og det skyldes som I jo ved Corona,
Jeg vil i min beretning forsøge at give en status over det der er sket i 2019, og også lidt om starten på 2020.Den økonomiske side af sagen vil blive belyst under regnskabsaflæggelsen.

Medlems status:

 Ultimo 2016Ultimo 2017Ultimo 2018Ultimo 2019 4 juli      
Familie medlemskaber4252607074      
Personlige medlemskaber1312141819      
Firma medlemskaber32311      
Total5866778994      

Medlemstallet har, i hele foreningens levetid siden stiftelsen i 2015, været støt stigende.
Vi ønsker i bestyrelsen, at få medlemmer der går ind for at støtte det som foreningen står for, hvorfor vi ikke vil presse folk, der måske ikke ønsker at blive medlem. Vi kan kun anbefale alle medlemmer at udnytte alle muligheder for at fortælle interesserede om foreningen, således at vi kan fortsætte det støt stigende medlemstal.
Jo flere medlemmer jo flere gode ting kan vi gøre i Tanzania.

Foreningens hovedaktiviteter i 2019/20 har været

 • Skoleuddannelse (Sponsorater)
 • Skoleuddannelse betalt af foreningen
 • Sponserede projekter
  – Engelsk Undervisning
  – Projekt mod omskæring af piger
 • Støtte til Liyang’iry klanen
 • Nye Vedtægter – vedtaget på generalforsamlingen 2019
 • Elias og Mathias´s besøg i Danmark i 2019
 • Medlemmers rejse til Tanzania 2020
 • Kontingent 2020

Skoleuddannelse (Sponsorater)

Efter vores Lake Natron Maasai Support medlemsrejse til Tanzania i år, fik vi en del anmodninger om sponsorat til nye børn, børn der havde afsluttet primary school og havde fået nok point til at fortsætte i secondary school (form 1).
Ved at annoncere blandt medlemmer af foreningen, meldte en del sig som sponsor til et barn enten helt eller delvist, og det betød, at vi kunne sende 4 nye børn i skole, børn der ellers ikke ville have kunnet fortsætte deres skoleuddannelse.
Det er vi meget glade for og stolte af.
Vi har således i dag 15 børn sponseret af medlemmer af foreningen, der går i private Primary Schools, Secondary Schools eller højere læreanstalter

Skoleuddannelse (dækket af foreningen uden sponsorater):

Elever på regeringsskoler betaler ikke direkte skolepenge. Her har vi dækket forskellige udgifter til at have eleverne i skole, da der er en del omkostninger som forældrene skal udrede for at beholde eleverne på skolen, og det er her, vi har hjulet med disse betalinger.

Regerings Secondary Schools
Her støtter foreningen 2 børn fra bomaen, der i år afslutter form 4 på en regerings Secondary school.

Regerings Primary Schools
Her støtter foreningen 3 børn fra bomaen på den lokale Primary school

Private Kindergarten
Her støtter foreningen 4 små piger – populært kaldet de 4 ”tanter” (faktisk er de tre kusiner og den fjerde datter af et plejebarn til Elias – alle født i bomaen indenfor tre måneder).

Afsluttede uddannelser i 2019
I 2019 afsluttede tre unge mænd deres uddannelse, som var støttet direkte af foreningen:
Lucas – et halvårs uddannelse som mekaniker på Vocational Training Centre
Tobiko og Yohana – et helt års uddannelse som tour guide/driver på Tropical Centre Institute

Samlet antal børn der pt. modtager hjælp gennem foreningen
Der er således 24 børn, der pt. modtaget hjælp til deres uddannelse gennem Lake Natron Maasai Support
Tak til Elias og Mathias for hjælp til Skolebørnene

Under skoleuddannelse har vi også en del omkostninger til at holde det hele i gang. Her spiller Elias og Mathias en central rolle – uden deres hjælp ville vi ikke kunne gennemføre det, vi gør for børnene.
De sørger for, at alle børnene kommer til og fra skole, at betale skolepenge, eller for diverse nødvendigheder såsom tandbørste, sæbe, blyanter, sokker og trusser, bøger samt uniformer o.s.v.. For at gøre det, må de rejse til Arusha efter penge og for at købe f.eks. bøger. De deltager også i møder på skolerne, når der kaldes til det.
Så udover direkte udgifter til skolegang, har foreningen også en del udgifter til rejse, kost og logi for de to herrer.

Projekter:

Engelsk undervisning

Engelskprojektet der har løbet siden 2017 er stadig en succes. Det startede med 12 elever, hvor de fleste kom fra Elias´s Boma, og tre var udvalgt af skolen, som lægger lokaler til. I dag er det næsten omvendt. De fleste fra Bomaen er kommet videre, og de nye elever der er tiltrådt, er alle valgt af skolen sammen med Mathias og Beatrice, som står for undervisningen.
Projektet er stadig en succes. Således ligger alle eleverne i toppen i deres respektive klasse, når vi taler om Engelsk.
Her i 2020 har projektet være lukket ned i den periode, som skolerne i Tanzania var lukkede på grund af Corona.

Støtte til Liyang’iry klanen

Under året har vi støttet familien med penge til at reparere vandrør, der blev ødelagt i regntiden, samt besøg på hospital når nogen fra Bomaen var syge.
Som I har læst i vores månedlige nyhedsbrev, har vi her i 2020, under Corona krisen, sendt penge til bomaen til hjælp til at købe majsmel. Flere medlemmer har efterfølgende kommenteret, at de også gerne ville have bidraget, men da de ikke kendte til behovet, var det jo ikke muligt. Foreningens måde at behandle sådanne sager vil blive debatteret i dag under Evt.

Projekt ”mod omskæring af piger” støttet af CISU

Vi har tidligere beskrevet, hvorfor vi ønskede at gennemføre et projekt mod omskæring af piger – nemlig på grund af den skæbne, der ramte Christiana, da hun vendte tilbage til bomaen efter sin uddannelse og blev mobbet ud af byen.

Foråret 2019 gik bl. a. med at få ansøgt og godkendt støtte fra CISU til vores ”Awareness projekt” for at stoppe omskæring, og for at lokalsamfundet accepterer de piger, der har fravalgt omskæring. CISU administrerer projektmidler for DANIDA

Året i forvejen (2018) havde vi indgået aftale med den lokale kvindegruppe BAWAKIMO, som er en Maasai kvinde NGO og som tidligere har gennemført et sådant projekt i Monduli, der er nabo distrikt til Lake Natron.

I fællesskab havde vi beskrevet et projekt samt lavet en samarbejdsaftale og en ansøgning til CISU, som vi (Lake Natron Maasai Support) fremlagde overfor CISU. Fordelingen i projektet er således, at BAWAKIMO primært står for implementeringen, og Lake Natron Maasai Support står for at søge midler samt for at afrapportere i forhold til donationen.

I juli måned var vores Daglige Leder Bo i Tanzania for at igangsætte projektet, som vi havde fået bevilliget af CISU. Her blev der lavet aftaler om afrapportering, bogføring samt revision at midlerne anvendt i Tanzania.

Projektet var planlagt til at løbe året ud (31. december 2019). I november 2019 stod det dog klart, at projektet også ville løbe ind i 2020, bl.a. på grund af kraftige regnskyl i forbindelsen med den korte regn, som i 2019 blev til en lang regn fra oktober til februar.

Ved udgangen af februar 2020 var aktiviteterne gennemført, og evalueringen var det eneste, der manglede. Her havde vi sammen med Alais Morindat (Bo’s Maasai Mentor) lavet ToR (vilkår for evalueringen), der var planlagt til april måned, i god tid til at vi kunne afslutte projektet pr. 30. juni 2020 som aftalt med CISU.

Så kom Corona og det satte en effektiv stopper for evaluering af projektet. Det blev derfor aftalt med CISU, at vi laver den afsluttende projektrapport og evaluering baseret på BAWAKIMOs månedsrapporter, deres evaluering samt vores møder med ældre i landsbyen under besøget i januar/februar i år.

Revision af omkostningerne i Tanzania har taget meget lang tid og Corona lukkede også dette arbejde ned – så først her i sidste uge modtog vi det endelige reviderede regnskab fra implementering af projektet, men nu har vores revisor sommerferie, så vi har søgt CISU om udsættelse af den endelige finansielle rapport som i kontrakten er 30. juni 2020. CISU har bevilget os udsættelse til den 30. august 2020

Den verbale rapport er lavet og afventer bare det endelig tal for projektet.

Konklusionen er at projektet har været en stor succes:
• Projektet har gjort, at ca. 75 % af lokalbefolkningen nu forstår hvad omskæring gør ved pigerne.
• Lokalsamfundet accepterer at unge Maasai piger ikke er omskåret.
• Projektet har også betydet at Maasai Ældre (Alaigwanani) i Engaresero ikke længere vil tvinge nogen til at blive omskåret.

 Antal personer
Antal personer der har deltaget I projektets aktiviteter (primary target group)1941
Antal personer der indirekte er blevet påvirket uden at havde deltaget aktivt I aktiviteterne (secondary target group)2340

Nye Vedtægter

Vi har også arbejdet med at få ajourført vore vedtægter. De blev som bekendt fremlagt og vedtaget på generalforsamlingen i april 2019.

Elias og Mathias´s besøgsrejse til Danmark i 2019

Alice og Bo Kristiansen havde i 2019 inviteret, for egen regning, Elias og Mathias til at besøge Danmark. Der var lagt et stort program for besøget, hvor de fleste fra Danmark, der havde besøgt Tanzania også fik besøg af Elias og Mathias.
Derudover var der arrangeret 2 Lake Natron Maasai Support møder for medlemmer, et i Jylland og et på Sjælland, hvor de ville underholde med beretning om nogle af de mange specielle traditioner som Maasaierne har.
Desværre blev Alice meget syg lige inden besøget, så Birgit og Jens Mønster måtte træde til med overnatning samt sørge for, at de kom rundt til mange af de aktiviteter, der var blevet planlagt for dem.
På trods af de udfordringer Alice´s sygdom gav, så har de begge fortalt, at de havde en fantastisk tur til Danmark. En oplevelse for livet siger de, og de har takket alle der spillede en rolle i deres besøg.

Medlemmers rejse til Tanzania i 2020

Jeg vil blot her konstatere, at medlemsrejsen for 29 medlemmer af Lake Natron Maasai Support blev gennemført i januar/februar 2020 som planlagt. Jeg ved, at det var en god tur, som Bo vil fortælle lidt mere om senere i dag.
Jeg har tidligere nævnt, at det og det kunne vi ikke på grund af Corona. Med hensyn til vores tur for medlemmer, kan jeg kun konstatere – godt, den blev gennemført inden Corona for alvor rullede ud over hele verden.

Kontingent 2020

Jeg vil også her gerne rette en tak til medlemmerne – der næsten alle reagerede positivt på vores anmodning om indbetaling af kontingent – da vi måtte rykke den oprindeligt planlagte dato for afholdelse af generalforsamling, og derved også normal opkrævning af kontingent.
Det er flot, at af vores 94 medlemmer betalte 76 straks. Resten vil efter generalforsamlingen, når vi har vedtaget kontingentet, blive opkrævet beløbet som normalt.

Nye projekter:

1. Reparation af Vandprojekt 2 blev i vinteren 2019/2020 ædelagt af flodbølger under de kraftige regnskyl, således at vores kammer til at opfange kilden nu hænger og svæver oppe i luften, og kilden løber ud under vores kammer. Heldigvis lavede vi et samlekammer, så vand fra projekt 1 fra 2013 løber sammen med vand fra projekt 2. Det betyder at begge i dag modtager vand fra det gamle indtag fra 2013. Bo vil under evt. komme ind på dette projekt

2. Nyt CISU Projekt – Uddannelse af Ngaribas (dem som foretog omskæringer tidligere) til jordemødre. Et kursus på TCDC kunne måske være en mulighed

3. NYT CISU Projekt – Støtte til at udvikle ”Engaresero Turistkontor” og markedsføre området overfor turistindustrien når Corona er ovre.

Det var, hvad der fandt vej til min beretning for 2019/20.

4. juli 2020
Poul Hasager
formand