GENERALFORSAMLING 2018. M/ FORMANDENS BERETNING

GENERALFORSAMLING 2018. M/ FORMANDENS BERETNING

Ordinær generalforsamling 2018 – Referat inkl. formandens beretning og regnskab 2017.

Lørdag, den 21. april 2018, kl. 14.30, blev der afholdt ordinær generalforsamling i Lake Natron Maasai Support hos Birgit og Jens Mønster, Serup Tinghøjvej 49, 8632 Lemming.

Dagsordenen var:

Valg af dirigent.

 1. Formandens beretning.
 2. Aflæggelse af regnskab for 2017.
 3. Godkendelse af budget for 2018, herunder fastsættelse af kontingent for alle typer medlemskaber.
 4. Valg til bestyrelsen.
 5. Valg af suppleant til bestyrelsen.
 6. Valg af revisor.
 7. Behandling af indkomne forslag.
 8. Evt.

Den daglige leder og bestyrelsesmedlem, Bo Kristiansen, bød på bestyrelsens vegne velkommen til generalforsamlingen og gik herefter over til pkt. 1.

Ad 1 – Valg af dirigent

Det blev foreslået, at Jens Mønster blev valgt som dirigent. Forslaget blev vedtaget.

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig.

Ad 2 – Formandens beretning

Foreningens formand, Poul Hasager, havde desværre forfald fra generalforsamlingen pga. sygdom, hvorfor den daglige leder, Bo Kristiansen, aflagde beretning for foreningens aktiviteter i 2017. Beretningen er vedlagt referatet som bilag.

Indledningsvist gjorde Bo Kristiansen opmærksom på, at det nu er 3. gang, der aflægges status for foreningen, der gennem årene har haft en pæn jævnt stigende medlemstilslutning, idet det totale antal personer/firmaer, som er medlem af foreningen, har udviklet sig som følger:

Pr. 31. december 2015: 30

Pr. 31. december 2016: 58

Pr. 31. december 2017: 64

Pr. dags dato: 73

Kendskab til foreningen sker primært via “mund til mund”-metoden samt “nogen, der kender nogen”, hvorfor der også er en del familie- og vennemæssige forbindelser blandt foreningens medlemmer. Derudover er der udarbejdet en brochure for foreningen, ligesom foreningen har hjemmeside og facebook-gruppe. Den daglige leder, Bo Kristiansen, tager ligeledes rundt og holder foredraget “Den Hvide Maasai” og derigennem udbreder kendskabet til foreningen og dens aktiviteter. Hidtil har foredragene være afholdt på Sjælland, men på sigt vil det formentlig også udvides til hele landet.

Bo Kristiansen gik herefter over til at orientere om de forskellige støtteaktiviteter:

Skoleuddannelse til børn, hvor der er særskilte sponsorer, der støtter et bestemt barn.

 1. Skoleuddannelse til børn og unge, som foreningen støtter.
 2. Sponsorerede projekter.
 3. Generel støtte.

For så vidt angår de børn/unge, der støttes i skoleuddannelse, gennemgik Bo de forskellige børn, herunder såvel for de sponsorerede børn som “foreningens børn”.

For så vidt angår de sponsorerede projekter, orienterede Bo Kristiansen om et nyt vandprojekt, der var etableret i 2017 med støtte fra Rotary Præstø, der har doneret DKK 25.000 efter at Bo havde holdt foredraget “Den Hvide Maasai”. Restbeløbet op til den fulde omkostning på DKK 33.000 havde foreningen betalt.

Derudover var der ved privat sponsorat blevet etableret en legeplads ved børnehaven, som stod færdig i 2017.

Fra primo november 2017 til februar 2018 havde foreningen ligeledes med privat sponsorat startet et pilotprojekt op med engelskundervisning for 12 børn i landsbyen. Børnene, der primært var udvalgt af foreningen, havde fået undervisning 3 dage om ugen á 2 timer hver gang. Projektet blev evalueret under besøget i februar 2018, hvor konklusionen var, at projektet har været en stor succes og givetvis medfører, at børnenes engelskkundskaber løftes betragteligt, herunder således at de undgår at skulle “rykke klasser ned” i forbindelse med skoleskift. Dette vil dermed også medvirke til et kortere (og dermed billigere) skoleforløb for de enkelte børn og unge. Det understreges, at der ikke er “automatik” mellem udvælgelse til engelskundervisning og efterfølgende sponsorat til skoleundervisning. Projektet fortsætter i 2018, dog med et lidt andet set-up, hvor der vil blive en vis niveaudeling. Se nærmere under “eventuelt”.

Der er i 2017 blevet etableret et nyt hus til Elias og hans familie baseret på privat sponsorat. Der er tale om et “rigtigt hus” etableret af cementblokke og med bliktag, og hvor Elias ligeledes i et vist omfang har bidraget økonomisk.

Derudover har foreningen generelt støttet landsbyen og klanen, bl.a. med betaling for “reservedele” o. lign. i forbindelse med reparation af vandforsyningen, som landsbyen har lært selv at reparere.

Ad 3 – Regnskab

Regnskab 2017 blev uddelt sammen med uddrag af regnskabet (“hovedtal”), idet materialet blev gennemgået af Bo, og der var anledning til at stille spørgsmål.

Hovedtallene er som følger:

Indtægter                                                                                                          DKK

Kontingent                                                                                                 17.000,00

Donation inkl. ovf. fra sidste år                                                                  36.853,86

Sponsorat skole uddannnelse                                                                   22.846,95

Projekter                                                                                                  113.961,43

Indtægter total                                                                                         190.662,24

Udgifter

Administrationsomkst.                                                                                  7.872,60

Udgifter til formålsparagrafferne                                                                  27.266,17

Udgifter projekter                                                                                       110.788,05

Udgifter til skolesponsorater                                                                        20.267,43

Udgifter total                                                                                              166.194,25

Donationer, skolespon. & Projekt fra 2017 ovf. til 2018                               20.892,20

                         

Årets resultat                                                                                                3.575,79

Balance pr. 31.12.2017

Aktiver

Bank                                                                                                             44.611,82

Aktiver i alt                                                                                                   44.611,82

 

Passiver

Egenkapital inkl. årets resultat                                                                    22.379,62

Donationer til næste år                                                                                14.366,85

Forudbetalt skolesponsorat                                                                           4.403,04

Projekter til næste år                                                                                     2.122,31

Gæld leverandør                                                                                              540,00

Forudbetalt kontingent                                                                                     800,00

Passiver i alt                                                                                               44.611,82

Regnskabet anses som meget tilfredsstillende, både mht. medlemskontingent, sponsorater og donationer samt de lave administrationsomkostninger.

Regnskabet blev godkendt.

Ad 4 – Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for alle typer medlemskaber

Driftsbudget for 2018 blev omdelt og gennemgået, herunder donationer til skolebørn samt donation til nyt vandprojekt ved Monec School.

Bestyrelsen indstiller, at medlemskontingentet fortsætter uændret, dvs. DKK 250 for enkeltpersoner, DKK 400 for familier og DKK 2.000 for virksomheder. Det blev drøftet, hvorvidt medlemskontingenterne skulle forøges, men konklusionen blev, at kontingenterne fortsætter uændret, herunder da medlemmer til enhver tid blot kan indbetale et større beløb, såfremt de ønsker at støtte med et større beløb. Det er der allerede medlemmer, der gør på nuværende tidspunkt, og daglig leder bogfører gerne én indbetaling på to forskellige konti som henholdsvis ekstraordinær støtte og medlemskontingent.

A 5 – Valg til bestyrelse

Birgit Mønster og Ieben Christensen var på valg, og begge var villige til genvalg.

Birgit Mønster og Ieben Christensen blev valgt uden modkandidater.

Ad 6 – Valg af suppleanter til bestyrelsen

Anita Hasager og Alice Kristiansen blev foreslået og valgt som suppleanter til bestyrelsen.

Ad 7 – Valg af revisor

Foreningens hidtidige revisor, Jens Mønster, blev foreslået valgt som revisor. Jens var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidater.

Ad 8 – Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkomne forslag, så punktet udgik.

Ad 9 – Eventuelt

Bo Kristiansen fortalte om det årlige besøg i landsbyen, som foretages i januar/februar, og orienterede derudover om forskellige forhold for 2018.

Besøget i januar/februar 2018

Bo forklarede, at han sammen med Alice samt Birgit og Jens Mønster besøger landsbyen i Tanzania én gang årligt, typisk i januar/februar måned. Besøget er af privat karakter og betales af de rejsende selv uden støtte fra foreningen, men foreningen har selvsagt meget stor glæde af det årlige besøg og den årlige opfølgning på de forskellige aktiviteter.

Under det årlige besøg i Tanzania besøges alle skolebørn, som foreningen støtter, eller som støttes via særskilte sponsorater. Der er et godt indtryk af alle de skoler, hvor børnene går nu, og der er ligeledes et godt indtryk af børnenes engagement og indlæring.

Under besøget blev Elias’ nye hus ligeledes besigtiget, og det var dejligt at se, hvilken stor forbedring, der har været tale om.

Bo og Jens undersøgte ligeledes under besøget mulighederne for at lave et nyt vandprojekt, herunder besøgte vandkilderne, vurderede højdeforskel m.v., talte med borgmester, viceborgmester, skoleinspektør o. lign., som alle var positivt indstillede. På nuværende tidspunkt afventes myndighedsgodkendelse, hvorefter projektet forventes igangsat i løbet af 2018. Som led i projektet vil Bo besigtige projektet under opførelsen, hvilket der er taget højde for i budgettet for det særskilte sponsorat.

Det igangsatte pilotprojekt med engelskundervisning, der ligeledes er særskilt sponsoreret, blev evalueret. Der er tale om en stor succes. Pludselig oplevede Bo, Alice, Birgit og Jens, at de blev tiltalt på engelsk. Undervisningen varetages af Beatrice, som er gift med Matthias, der er den lokale “turistguide”. Begge er universitetsuddannede og taler engelsk på højt niveau, der langt overstiger niveauet for engelsklærerne på den lokale skole. Det er følgelig også besluttet at fortsætte projektet for resten af 2018, dog således at holdet opdeles i to klasser, så der kan tages højde for niveauforskel.

Bo og Alice har inviteret Elias og Matthias til Danmark i august 2018. Der er tale om et privat besøg finansieret af Bo og Alice uden om foreningen, men foreningen skal selvsagt også have glæde af besøget, og der vil blive lavet et arrangement såvel i Jylland som på Sjælland, hvor foreningens medlemmer kan møde de pågældende. Under besøget i Tanzania blev der igangsat en del forberedelser til besøget, herunder i forhold til at få pas og visum klar, hvilket ikke er en helt let opgave i Tanzania.

Under årets besøg i Tanzania blev det ligeledes drøftet med Alais Morindat om der kunne skabes kontakt til en tanzaniansk NGO, hvor der vil kunne samarbejdes i forhold til uddannelse og oplysning over for maasaierne i forhold til omskæring og børnebryllupper. Omskæring er fortsat udbredt i Tanzania, selvom dette er ulovligt og har været det i flere år. Foreningen stiller da også som krav for uddannelsesstøtte, at pigerne ikke omskæres. Man har imidlertid virkelig stukket “hovedet ind i løvens gab”, da det ligger dybt i kulturen, at der foretages omskæring, også selvom dette har været forbudt i flere år.

Bo orienterede ligeledes om, at foreningen har ydet et incoming generating lån til en enlig mor, for at hun vil kunne købe såsæd. Den pågældende enlige mor er god ven af foreningen og hjælper bl.a. foreningen p.t. med at have Christina boende under hendes uddannelse som børnehavelærerinde.

Under besøget blev Sumuni også besøgt. Hun blev gift i 2016 og flyttede med sin nye mand til en ny landsby, hvor hun stort set har været siden. Der er 3 timers gang til den nærmeste “Fakta”. Bo vil tale med manden, der opholder sig en stor del af tiden i landsbyen, om at hustruen, Sumuni, ligeledes kan komme med, bl.a. for at få kontakt til sin familie og venner.

Bo orienterede ligeledes om, at foreningen ligeledes har valgt at støtte to personer fra landsbyen til uddannelse som turistguider. Turistbranchen er i vækst i Tanzania, og der er dermed gode muligheder for at få job efterfølgende.

Endelig orienterede Bo om forskellige administrative og lovgivningsmæssige forhold, herunder de tiltag, der er foretaget for overholdelse af Indsamlingsloven og deraf følgende ændring af hjemmesiden, regler for privatpolitik, persondataforordningen m.v. Ligeledes har foreningen fået oprettet en mobile pay-konto, mobile pay nr. 72 125, der allerede er godt brugt.

Bestyrelsen har ligeledes besluttet, at foreningens vedtægter skal moderniseres/friskes op. Det er p.t. ikke besluttet, om der skal afholdes ekstraordinær generalforsamling om vedtægterne, eller om dette blot kommer med på næste års generalforsamling.

Dirigenten konstaterede herefter, at dagsordenen var udtømt.

Generalforsamlingen blev hævet kl. 16.30.

Som dirigent Jens Mønster

For referat Ieben Christensen

Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger:

Formand:                              Poul Hasager – på valg i 2019

Næstformand:                     Birgit Mønster – på valg i 2020

Bestyrelsesmedlem:          Bo Kristiansen – på valg i 2019

Bestyrelsesmedlem:          Ieben Christensen – på valg i 2020

Bestyrelsesmedlem:          Erik T. Hansen – på valg i 2019

 

Udnævnt til daglig leder:   Bo Kristiansen – på valg i 2019

 

 

 

Formandens Beretning på Generalforsamlingen den 21/4 2018

 

I år er det tredje år vi aflægger formandsberetning i foreningen på den årlige generalforsamling.

Jeg vil i min beretning forsøge at give en status over det der er sket i 2017 – den økonomiske side af sagen vil blive belyst under regnskabsaflæggelsen.

Medlems status:

31/12 2015 31/12 2016 31/12 2017 I dag – 21/04 2018
Familie medlemskaber – antal personer 22  

42

 

52

58
Personlige Medlemskaber 5 13 12 13
Firma medlemskaber 3 3 2 2
Total antal personer/firmaer 30 58 64 73

 

Udbredelse af kendskab til foreningen

Sidste år på generalforsamlingen fortalte jeg vores arbejde med udbredelse af kendskab til foreningen, et arbejde som var aktuelt dengang og som stadig er aktuelt også her i 2018

 • Mund til mund,
 • Vores hjemmeside her har vi arbejdet med jævnligt at skrive nyheder og det er pt både Bo og Birgit der skriver indlæggene
 • ”Low-Budget” reklame folder til udlevering, og som I kan få med herfra.
 • Foredraget ”Den hvide Maasai” her fortæller Bo også om foreningen, når han holder sit foredrag og i øvrigt så går honoraret fra disse foredrag til foreningen.

Foreningens hovedaktiviteter i 2017 har været

 • Skoleuddannelse (Sponsorarter)
 • Skoleuddannelse betalt af foreningen
 • Sponserede projekter
  • Vandprojekt
  • Legeplads ved den lokale skole
  • Engelsk Undervisning
  • Nyt hus til Elias og Sinyati
 • Støtte til Liyang’iry klanen

Skole uddannelse (Sponsorarter)

Christina: afsluttede form 4 på Enaboishu Secondary School i Arusha i november 2017, Christina bestod desværre kun i tre fag og havde derfor ikke point nok til at fortsætte i Form 5.  For Christina arbejder vi i øjeblikket på at få hende optaget på et 1 årig Diplom kursus som børnehavelærerinde, dette sker i samarbejde med hendes sponsorer.

Daudi: Der sidste år blev flyttet fra den lokale folkeskole i Engaresero til Mwalimu Annas English Medium School i Mtu-wa-Mbu (en privat skole).

Daudi blev ved overflytningen rykket et par klasser tilbage på grund af det manglende niveau i Engelsk. Som fortalt sidste år så klarede hans sig godt og han sluttede da også standard 4 i 2017 hvor de har en officiel regerings eksamen med at blive nr. 1 på sit klassetrin ud af ca. 75 elever.

I dag går Daudi i Standard 5.

Monica: Der også blev flyttet sammen med Daudi til Mwalimu Annas English Medium School i Mtu-wa-Mbu (en privat skole) har også i 2017 klares sig rigtig godt, midt på året var hun nr 45 på hendes klassetrin (same klasse trin som Dauidi) men ved den officielle eksamen ved udgang af Standard 4 var hun nu nr. 14 på blandt de 75 på deres klassetrin.

I dag går hun i Standard 5.

Esther: Vi fik en anmodning i 2017 fra hendes forældre om at støtte hendes uddannelse. Hendes forældre der er lokale fra Engaresero havde ikke længere råd til at beholde hende i skole. Hun var startet i samme skole som Daudi og Monica, men gik i 2017 kun i Standard 2, her klarede hun sig godt og lå i toppen af sin klasse.

I bestyrelsen ville vi gerne støtte hende og da vi fik tilsagn om sponsorstøtte fra to medlemmer var sagen klar – Esther kunne fortsætte i skolen. Også for hende blev der som alle de piger vi støtter indgået aftale med forældrene om at de ikke må bortgifte eller omskære pigen.

Esther klarede sig også fint ved afslutning af Standard 2 og går nu i Standard 3, her i 2018 blev hun ved startprøven i januar i år nr. 1 på hendes klassetrin.

Neema Loshipa: I slutningen af 2017 fik vi ansøgning om støtte til Neema fra hendes forældre, fadderen havde tidligere været offentligt ansat som Excecutive Officer (en slags kommunal direktør der repræsenterer staten og ikke kommunen) i Engaresero sidenhen i en lidt større by Malambo, men nu var han fyret, da denne funktion er udgået så de var alle fyret. Han havde flere børn i skole som han ikke havde råd til at lade forsætte. Bestyrelsen ville gerne støtte Neema og det lykkedes os at finde en sponsor ved den mail der blev sendt rundt til alle medlemmer.

Så fra 1. januar så er Neema der gå i Standard 5 som Daudi og Monica, men på en anden skole nemlig Bright English Medium Primary School, Loliondo.

Paulina: Samtidig med Neemas ansøgning fik vi også ansøgning fra Paulinas forældre, Paulina havde i 2017 afsluttet Form 4 på Secondary School i Malambo og fået nok point til at starte i Form 5 og her havde hun fået plads på Peace House Secondary School Arusha. Som ved Neema så lykkedes på grund af vores mail at finde en sponsor fro Paulina, som fra 1. januar 2018 sørger for hendes skolepenge.

Skole uddannelse (dækket af foreningen uden sponsorater):

Elever på Regerings skoler, her har vi dækket forskellige udgifter til at have eleverne i skole, da selvom der ikke er direkte skolepenge, så er der en del omkostninger som forældrene skal udrede for at beholde eleverne på skolen og her har vi hjulet med disse betalinger.

Tobiko: Afsluttede i 2017 Form 4 på Lake Natron Secondary School, her fik Tobiko desværre ikke point nok til at fortsætte i Form 5. Vi har til nu ikke været klar over hvad Tobiko og familien havde af planer – før vi for et par uger siden modtog ansøgning om sponsorat til Guide uddannelse.

Neema Yona: Afsluttede i 2017 Form 1 på Lake Natron Secondary School og er her til januar i 2018 fortsat i Form 2

Nemburis: Afsluttede i 2017 Form 1 på Lake Natron Secondary School og er her til januar i 2018 fortsat i Form 2

Ndebelai: Går i standard 3 på den lokale folkeskole, hun er blevet støttet med uniform og div. forældrebidrag til den ”ellers gratis” folkeskole.

Maria: Går i standard 3 på den lokale folkeskole, hun er blevet støttet med uniform og div. forældrebidrag til den ”ellers gratis” folkeskole.

Celina: Går i standard 2 på den lokale folkeskole, hun er blevet støttet med uniform og div. forældrebidrag til den ”ellers gratis” folkeskole.

Projekter:

Vandprojektet Nord for landsbyen:

Foreningen har i 2017 gennemført endnu et vandprojekt – dette projekt bringer vand fra de samme kilder som Elias og hans familie får vand fra, men her går vandet til en tank lidt nordligere og længere væk fra landsbyen. Dette var et ønske fra landsbyen og da Rotary i Præstø, gerne ville donere kr. 25.000 til et vandprojekt, i lighed med det første vi har lavet, ja så var sagen klar.

I forbindelse med det nye vandprojekt har vi også forbedret det gamle projekt, vi har nemlig forbundet den nye kilde med det gamle indtag i et fælles kammer og så fra dette kammer går vandet til de to tanke. Så skulle en kilde uddø eller flytte sig, så kan den anden levere til begge tanke.

Projektet kostede i alt ca. kr.33.000 – differencen mellem Rotary’s donation og prisen for projektet hat foreningen sponseret.

Børnehave ved skolen i Engaresero

Et familiemedlem af foreningen har som sponsor doneret penge således at vi her i 2017 kunne etablere en rigtig legeplads ved skolen i Engaresero for børnehaveklassen samt 1-3 klasse. Børnene her havde kun sandet rundt om skolen at lege med.

Det lykkedes os at finde en NGO i Arusha som laver og sælger materialer til legepladser, så vi kunne købe disse lokalt i en tilfredsstillende kvalitet – projektet blev aftalt i slutningen af 2016 og her i begyndelsen Af 2017 blev legepladsen etableret ved skolen. Selve projektet er sket i samarbejde med det lokale bystyre amt skolebestyrelsen.

Først blev der bestilt og opstillet et hegn rundt om det område skolen havde udvalgt, således at vi er sikker på at materialerne ikke blive misbrugt udenfor skoletiden.

Så blev materialerne bestilt og lavet i Arusha. De blev fragtet til Engaresero og i dag står legepladsen klar med:

 1. Vippestativ med tre vipper
 2. Gyngestativ med tre gynger
 3. Gyngestativ med 2 gynger
 4. Gyngestativ med ”fuglerede gynge”
 5. Legehus med ruchebane og klatrevæg
 6. Balancebom

Skolekomitéen har fået nøglerne overdraget af Bystyret på vores vegne.

 

Engelsk undervisning

Vi har gennem nogle år oplevet at børn fra den lokale folkeskole ikke kan klare sig i Engelsk når de enten er færdige med folkeskolen of skal forsætte på Secondary School eller vi flytter dem til en bedre folkeskole, hvor undervisningen foregår på Engelsk. Vi har derfor talt om hvordan vi kan hjælpe i forhold til det.

Vi besluttede os for at lave et pilot projekt hvis vi kunne finde en sponsor i DK – her skulle 12 børn de fleste håndplukkede af foreningen have 3 x 2timers engelsk om ugen efter skoletid af en lærer, der er bedre til Engelsk end de der underviser på den lokale skole.

Vi fandt både en sponsor og også en kvalificeret lærer of kunne starte pilotprojektet i november. Vi har fået lov af den lokale folkeskole at afvikle undervisningen i deres lokaler og skole bestyrelsen har også udvalgt tre af eleverne.

Pilot projektet blev her i februar evalueret og baseret på denne evaluering så har både vi og sponsorerne besluttet at det skal fortsætte til feb. 2019 hvor det igen skal evalueres.

Nyt hus til Elias og Sinyati

Elias og Sinyati’s ko-lorte hytte var meget faldefærdigt og taget ikke helt tæt, så det var et stort ønske fra familien at få hjælp til et nyt hus. Tegninger blev lavet og budget lagt – og efter en dialog over et halvt år lå der et projekt klar. Et fint lille hus med tre værelser bygget i cementsten og med blik tag på et godt fundament.

Financieringen af projektet kommer ved at Elias og Sinyati selv bidrager med et større beløb, to af vore familie medlemmer bidrager med et stort beløb og restbeløber ca. kr. 5.700 optager Elias som lån af foreningen.

Huset blev bygget og stod klar i december 2017.

Støtte til Liyang’iry klanen

Under året har vi støttet familien med penge til at reparere vandrør, der blev ødelagt i regntiden i foråret 2017 samt tilskud til foder til køerne i den tørreste tid

Det var, hvad der fandt vej til min beretning for 2017.

21-04-2017

Poul Hasager

formand