GENERALFORSAMLING 2016. M/ FORMANDENS BERETNING

GENERALFORSAMLING 2016. M/ FORMANDENS BERETNING

Generalforsamlingen den 22/4 2016

Her følger Formandens beretning samt referat fra generalforsamlingen

Formandens Beretning

Det er den første formandsberetning på den første almindelige generalforsamling i foreningens historie. Da foreningen blev stiftet i juni måned sidste år dækker den lige godt et halvt år. Jeg vil i min beretning forsøge at give en status over det der er sket i denne periode, samt selvfølgelig også fortælle lidt om, hvad der er sket fra den 1. januar frem til dato, og hvad vi i bestyrelsen regner med der kommer til at ske resten af året.

Medlems status den 31, dec. 2015:

Familie medlemskaber 22
Personlige medlemskaber 5
Firma medlemskaber 3
Total 30

i dag den 22. april 2016 er status:

Familie medlemskaber 30
Personlige medlemskaber 9
Firma medlemskaber 3
Total 42

 

Vores arbejde med at udbrede kendskab til foreningen

Udover mund til mund, så har vi fået vores hjemmeside op at stå, og her kommer jævnligt indlæg om, hvad der sker i foreningen, og hvad vi støtter i Tanzania. Vi har også lavet en ”Low-Budget” reklame folder til udlevering, og som I kan få med herfra.

Denne brochure er også blevet udleveret af Bo, når han holder sit foredrag ”Den hvide Maasai”, som også efter foreningen er blevet etaleret, har givet afkast til foreneingen, da det honorar Bo får går til foreningen.

Skole uddannelse (Sponsorarter):

Anna: I 2015 sluttede vores engagement med Anna der er datter af Glory Mswai (enlig mor) – Anna bestod sin BA på Dar es Salaam Universitet. Anna søger i dag stadig job, men har på grund af sin uddannelse en god chance for at få job.

Christina: afsluttede form 2 på Enaboishu Secondary School i Arusha per 31/12 2015, og er nu gået videre til Form 3 her i 2016

Mary: afsluttede form 2 på Enaboishu Secondary School i Arusha per 31/12 2015, men da hun ikke fik point nok til at forsætte i Form 3, har hun valgt at stoppe sin skole uddannelse. Vi havde både fra foreningens side og fra sponsorerne sagt, at vi gerne ville give hende en chance til, og der var også planlægning i gang for at få hende til en anden skole, således at hun ikke skulle være der, hvor hun var dumpet, men lige lidt hjalp det. Hun ønskede ikke at forsætte, så hendes skolekarriere stopper her. Hun har selvfølgelig lært noget de år hun har gået i skole, men det kunne være mere.

Vandprojektet:

Vi har i 2015 støttet vandprojektet med penge til indkøb af 2 x 150 m vandrør (plastik) samt et antal samle muffer. Vandrør blev i løbet af 2015 ødelagt tæt ved kilden på grund af flodbølger med store sten under regntiden, samt at et af de nedgravede stykker på 150 meter viste sig, ikke at være af samme kvalitet som det øvrige, så det har de måtte skifte.

De var også i 2015 to gange udsat for, at store gravkøer der ordner vejen, har ødelagt de nedgravede rør der krydser vejen. Vandindtaget ved kilden og vandtanken er også blevet rengjort, og det første stykke rør renset for sand.

Alt arbejde har de klaret selv med økonomisk hjælp til materialer fra foreningen.

Nyt vandprojekt

Vi søgte i 2015 Grundfos fonden om støtte til endnu et vandprojekt, samt at få forbedret det bestående. Denne ansøgning blev desværre ikke bevilget af fonden.

Lego klodser til Tanzania

Vi har i 2015 fulgt op på de tre skoler som i 2014 modtog Lego klodser. Vi har også i 2015 aftalt med Lego at vi kan få klodser til flere skoler, hvis vi kan få lavet aftaler, hvor skolerne selv står for de evt. omkostninger, der er til told og moms (eller sørger for at blive fritaget for det), hvilket vi ikke kan.

Vi havde også på TCDC’s vegne spurgt Lego, om de var interesseret i at anvende TCDC som udstillingsvindue ”hvordan Lego kan anvendes i undervisningen”, men det var Lego desværre ikke interesseret i.

Fremtiden – 2016 til nu og de kommende år

Selv om en beretning fortæller om året der er gået, og i vores tilfælde det første halve år frem til 31/12 2015, så vil jeg gerne knytte følgende kommentarer til de første måneder i 2016 om vores forventninger til den nærmeste fremtid.

Skole uddannelse

Skoleuddannelse er jo et af vores vigtigste og også mest oplagte emner at støtte også fremadrettet.

Lucas: Vi har i år 2016 valgt at støtte endnu en dreng fra Engaresero i hans skoleuddannelse. Det har I kunnet læse på hjemme siden, hvor vi har fortalt om Lucas, der blev færdig med Standard 7 sidste år, og i januar nu er begyndt i Form 1 på Lake Natron Secondary School.

I relation til Lucas, så går forenings støtte til det der kræves for at kunne gå på skolen – uniform, madras, bøger etc. – fordi denne skole er en regering skole, og her skal der ikke betales skolepenge som på en privat skole. Udover beløbet til opstart, vil der årligt være et mindre bidrag til bøger og uniform.

Daudi: Vi har også valgt at støtte Daudi i at skifte fra primary school i Engaresero (den lokale folkeskole) til en English Intermediate School i Mtu-wa-Mbu (privat skole). For Daudi har foreningen fundet en sponsor, som vil betale for hans udgifter i denne forbindelse.

Baggrunden for dette skoleskifte er, at Daudi de sidste par år hele tiden har ligget mellem nr. 1 og 5 i sin klasse. Christina, som vi også sponserer, og som nu går i Form 3 på Enaboishu Secondary School , Arusha, har erfaret, at skolen i Engaresero ikke lever op til landsniveau i bl.a. engelsk, og har som følge deraf udfordringer med at komme på niveau med de andre elever.

For at sætte Daudi i stand til at kunne fortsætte i secondary på et bedre niveau, har vi valgt at støtte op om dette skifte. Daudi går i dag i standard 5, og det er planen på baggrund af interview og prøver i den nye skole, at han der starter i standard 4.

Monica: Vi har også i foreningen besluttet, at vi vil tilbyde Monica et skifte til samme skole som Daudi. Det er også på samme bagrund – Monica har nemlig også de sidste år gjort det godt i sin klasse i den lokale skole.  I forbindelse med Monica, vil vi, i aftale med familien, love sponsoratet under forudsætning af, at de vil underskrive erklæring om, at de undlader at lade hende omskære. Det vil være rigtig fint, hvis foreningen kan redde endnu en Maasai pige fra at blive omskåret. (det er forbudt iflg. Tanzaniansk lov at omskære piger)

Lokal Skolefond i Engaresero: Bo Kristiansen er også blevet udpeget til, at skulle sidde i bestyrelsen for en ny lokal fond, som bystyret i Engaresero Lake Natron er i færd med at oprette. Denne fond skal få sine midler fra et direktiv fra bystyret om, at alle ”våbenføre” mænd skal betale et årligt beløb. Dette kan så anvendes til at muliggøre, at de bedste fra landsbyens egen folkeskole (primary school) kan få støtte til at fortsætte i secondary school, også selvom forældrene ikke økonomisk kan løfte den opgave.

Her kan vi sikket også spotte fremtidige emner, som vi gennem foreningen kan støtte.

Vandprojekter – også fremadrettet

Vi har i foreningen talt om, hvordan vi kan øge forsynings sikkerheden yderligere ved det nuværende anlæg, og også være med til at støtte hele landsbyen (ikke kun Elias familie) bedre end vi gør i dag.

En måde var at opfange endnu en kilde, samt at få vandrøret i kløften, hvor kilderne er, hængt op på klippevæggen.

Begge dele er nu blevet muligt, og er blevet planlagt til en 2017 aktivitet.

Bo Kristiansen har sammen med to fra Rotary Præstø modtaget et beløb på kr. 25.000 fra Rotary Præstø. Halvdelen af dette beløb kommer fra Rotary Danmark fonden, og deres regler går på, at deres donationer til projekter kun kan kanaliseres gennem personer og ikke en forening – så derfor Bo Kristiansen.

Foreningen støtter op om dette projektet og vil sikre, at det således kan gennemføres.

Vi vil opfange endnu en kilde. Denne kilde vil vi tilslutte et nyt kammer, som skal støbes. Dette kammer vil blive tilsluttet både den nye kilde og den bestående kilde. Herfra vil der så løbe to vandrør – det bestående l Elias Boma, samt et nyt til en ny tank der etableres Nord for Elias Boma i et område, hvor der nu er ved at komme nye Bomaer til.

Formanden for Engaresero (Borgmester) og Councillor (Kommunal direktør) er meget glade for denne løsning, og de er i færd med på baggrund af et folkemøde, at beslutte placeringen af tanken, som vil gøre, at også disse Bomaer får vand tæt på, i stedet for at skulle vandre 1-2 km til kløften efter vand.

”Income generating” tiltag eller Micro-lån

Dette er et område, som vi fremadrettet vil undersøge nærmere, da det ville være rigtig godt, hvis vi kunne hjælpe nogle til på denne måde at klare sig selv.

Her i 2016 har vi allerede hjulpet Farida – en enlig mor til 4. Farida havde mulighed for at have unge frivillige fra Danmark og USA boende, når de var på korttid ophold i Tanzania – det ville hun så få betaling for, men det var ikke muligt på grund af at hendes bad og toilet ikke opfyldte min. kravene. Foreningen har i 2016 sponseret reparation, således at de kan opfylde kravet.

Et andet eksempel på en fremtidig aktivitet indenfor dette område, der kunne hjælpe i Engaresero, kunne være lån eller bidrag til køb af et mindre antal lokale høns og noget trådnet. Høns vil, på bagrund af den ændring overskudsvandet har bidraget til omkring Elias Boma, næsten være i stand til at finde foder selv på grund af græs og insekter, der nu findes på grunden. Æg eller kyllinger kunne så sælges på det lokale marked.

Yderligere projekter i Engaresero

Vi er i foreningen i dialog med sponsorer, der ønsker at sponsere et projekt i Engaresero. De forskellige muligheder bliver stadig drøftet, og sponsorerne har ikke lagt sig fast på, hvad det skal være. Sponsorerne var her i februar på besøg i Engaresero for bl.a. at se på de muligheder, vi havde skitseret. Vi er af den overbevisning, at denne dialog vil udmønte sig i et projekt. Næste møde er aftalt til at finde sted i næste måned.

Det var, hvad der fandt vej til min beretning.

22-04-2016

Poul Hasager, formand

Referat af Generalforsamlingen den 22. april 2016

Velkomst

Daglig leder Bo Kristiansen bød på bestyrelsens vegne velkommen til den første almindelige generalforsamling for Lake Natron Maasai Support.

Dagorden for generalforsamlingen

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Jens Mønster, Lemming

Valgt blev: Jens Mønster

Jens konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet til foreningens medlemmer via e-mails den 29. marts 2016, og dermed fuldt beslutningsdygtigt.

  1. Formandens beretning

Da formanden Poul Hasager var syg fremlagde den daglige leder og bestyrelsesmedlem Bo Kristiansen beretningen på formandens vegne. Beretningen – se ovenfor

Generalforsamlingen havde ingen kommentarer eller spørgsmål og ingen stemte imod så beretningen blev godkendt.

  1. Aflæggelse af regnskab

Da kasserer Alice Kristiansen var bortrejst til udlandet aflagde den daglige leder og bestyrelsesmedlem Bo Kristiansen på vegne kassereren regnskabet. Alle de fremmødte fik udleveret et regnskab og den udleverede Årsrapport blev gennemgået i hovedpunkter.

Generalforsamlingen havde ingen bemærkninger til regnskabet som herefter blev godkendt.

  1. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for alle typer medlemskaber

Som i punktet omkring regnskab gennemgik Bo Kristiansen budgettet herunder bestyrelsens forslag til uændret kontingent for alle typer medlemskaber.

Generalforsamlingen godkendte både budget og forslag til kontingent.

Kontingentet for alle 3 medlemstyper forfalder til betaling pr 31. maj 2016.

  1. Valg til bestyrelsen

På valg var Næstformand Birgit Mønster, Lemming og kasserer Alice Kristiansen, Glumsø – de var begge villige til genvalg – kassereren, der var bortrejst på baggrund af fuldmagt.

Begge blev valgt for 2 år uden modkandidater

  1. Valg af suppleanter til bestyrelsen

På valg var Anita Hasager, Silkeborg – Anita var villig til genvalg. Der var ikke flere kandidater, så Anita Hasager blev valgt

  1. Valg af revisor

På valg var Jens Mønster, Lemming – Jens var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidater.

  1. Behandling af indkomne forslag

Der forelå ingen forslag til behandling

  1. Eventuelt

Der var ingen emner under Evt.

Mødet hæves

Jens Mønster hævede mødet kl. 16:30.

Referent: Erik T. Hansen

Referatet godkendt af dirigenten: Jens Mønster

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således:

Formand: Poul Hasager – på valg i 2017

Næstformand: Birgit Mønster – på valg i 2018

Kasserer: Alice Kristiansen – på valg i 2018

Bestyrelsesmedlem: Erik T. Hansen og Bo Kristiansen – begge på valg i 2017

Bestyrelsens valgte i 2015 som daglig leder: Bo Kristiansen – valgt til 2017